Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 50/ZMČ/2010

k návrhu na úplatný převod objektů č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64 v ulici Kardašovská, Praha 9, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. realizaci úplatného převodu nebytových prostor v objektu č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64 v ulici Kardašovská, Praha 9, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. za kupní cenu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. ponechání nebytových prostor o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem (podle bodu I.1. tohoto usnesení) ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14, a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit realizaci úplatného převodu nebytových prostor v objektu č. p. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. č. 566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. č. 566/60, 566/64 v ulici Kardašovská, Praha 9, k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

T: březen 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.