Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 51/ZMČ/2010

k dalšímu jednání o koupi pozemků parc. č. 837/8 a 837/9 v k. ú. Hloubětín z vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s dalším jednáním s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o koupi pozemků parc. č. 837/8 a 837/9, k. ú. Hloubětín, za maximální cenu ve výši 830 Kč/m2 sníženou o částku odpovídající pětileté údržbě pozemků

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit odeslání závazné odpovědi Dopravnímu podniku hl. m. Prahy

T: 15. 10. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OE