Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 52/ZMČ/2010

k vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků městské části Praha 14 a PF ČR podpisem souhlasného prohlášení


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyřešení duplicitního vlastnictví pozemků podpisem souhlasného prohlášení (příloha č. 5) mezi městskou částí Praha 14 a Pozemkovým fondem České republiky

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit podpis souhlasného prohlášení (příloha č. 5) a jeho předání Pozemkovému fondu ČR k provedení záznamu do katastru nemovitostí

T: 15. 10. 2010

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM