Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 53/ZMČ/2010

k uzavření smlouvy na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a společností Starý Hloubětín s. r. o., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 701/38c, která uhradí rozdíl v ceně pozemků ve výši 1 833 420 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na směnu pozemku parc. č. 172/2, k. ú. Kyje, za pozemky parc. č. 1072/196, parc. č. 1072/198 a parc. č. 1072/241, k. ú. Hloubětín

T: 31. 10. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OE