Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 54/ZMČ/2010

k uzavření darovací smlouvy na budovu řadové garáže na pronajatém pozemku parc. č. 2626/61 v k. ú. Kyje


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy (příloha č. 4) na budovu řadové garáže na pozemku parc. č. 2626/61 v k. ú. Kyje mezi městskou částí Praha 14 a panem Ladislavem Drahotou, bytem Za Rokytkou 36, Praha 9

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření darovací smlouvy řadové garáže na pronajatém pozemku parc. č. 2626/61 v k. ú. Kyje

T: 15. 10. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OE