Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 59/ZMČ/2011


rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14

na rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 14 na rok 2012 dle přílohy č. 1


2. návrh rozpočtového provizoria pro 1. čtvrtletí roku 2012 dle přílohy č. 2


3. poskytnutí přechodné finanční výpomoci občanskému sdružení ČČK ve výši 900.000 Kč, občanskému sdružení Jahoda ve výši 200.000 Kč a občanskému sdružení Farní charita Praha 14 - Černý Most, Kyje ve výši 200.000 Kč na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech městské části Praha 14 vrácena v průběhu roku 2012

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zabezpečit realizaci tohoto usnesení


2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh rozpočtu po schválení rozpočtu hl. m. Prahy


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, odbory úřadu, příspěvkové organizace