Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 60/ZMČ/2011


k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14

na období 2012 - 2014Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014 dle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2014


2. informovat hl. m. Prahu o přijetí tohoto usnesení

T: 31. 1. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR, OSVZ