Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 62/ZMČ/2011


ke Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 2012 - 2013Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť včetně akčního plánu na období 2012 - 2013

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného akčního plánu Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť v období 2012 - 2013 podle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2013


2. zpracovat akční plán na období 2014 - 2015 a aktualizaci Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť

T: 31. 12. 2013

3. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 průběžné hodnocení naplňování akčního plánu Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť v období 2012 - 2013

T: 31. 12. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR, OŽP, OSVZ, OSMI