Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 69/ZMČ/2011


k návrhu dodatku č. 3 ke zřizovací listině PO KVIZ Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


znění dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zabezpečit vydání dodatku č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace KVIZ Praha 14

T: 31. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, KS - OKO, PO KVIZ Praha 14, OPM