Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 31/ZMČ/2014


k uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Kováckým provozním a servisním sdružením a stanovení maximální výše poskytnutých finančních prostředků na rekonstrukci a provoz sportoviště
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

1. uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Kováckým provozním a servisním sdružením dle přílohy č. 1

2. maximální výši finančních prostředků, poskytnutých na rekonstrukci sportoviště v rámci smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 2

3. poskytnutí finančních prostředků Kováckému provoznímu a servisnímu sdružení na mzdové výdaje kustodů, zajišťujících provoz sportoviště v rámci smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 3


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

1. zajistit uzavření smlouvy o spolupráci mezi městskou částí Praha 14, Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Kováckým provozním a servisním sdružením

T: 30. 6. 2014


2. zajistit průběžně poskytování finančních prostředků na rekonstrukci sportoviště a mzdové výdaje kustodů v rámci smlouvy o spolupráci

T: průběžně

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, OSMI, ZŠ Gen. Janouška

 

Příloha č. 2

k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14

č. 31/ZMČ/2014 ze dne 24. 6. 2014


Maximální výše finančních prostředků poskytnutých ze strany MČ Prahy 14 na rekonstrukci sportoviště v rámci Smlouvy o spolupráci je následující :


• oprava velkého hřiště 24×44 m, umístěné v jihozápadní části areálu (cena nezahrnuje cenu za instalaci osvětlení )
                                                                       2,5 mil
Kč bez DPH,

• oprava hřiště 16×29 m                             1,2 mil Kč bez DPH ,

• oprava hřiště 16×22 m                             0,8 mil Kč bez DPH ,

• instalace osvětlení                                    0,8 mil. Kč bez DPH,

• projektová dokumentace                         125.000 Kč bez DPH

• inženýrská činnost                                    125.000 Kč bez DPH

• vybudování hokejbalového

hřiště                                                              450.000 Kč bez DPH

Příloha č. 3

k usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14

č. 31/ZMČ/2014 ze dne 24. 6. 2014


Výše finančních prostředků poskytnutých ze strany MČ Praha 14 na mzdové výdaje kustodů, zajišťujících provoz sportoviště v rámci Smlouvy o spolupráci je následující :• rok 2014        117.000 Kč

• rok 2015        234.000 Kč

• rok 2016        234.000 Kč

• rok 2017        117.000 Kč