Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 40/ZMČ/2016


k návrhu na poskytování příspěvků pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14 a zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 zajišťujícím jubilejní svatby a oslavy významných životních výročí občanů Prahy 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


1. poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů na úpravu zevnějšku a ošacení členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 při účasti na oceňování významných životních událostí občanů městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. změnu instrukce "Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14 a členům komisí Rady městské částí Praha 14" v článku 5.6.


II. p o v ě ř u j e


účastí při oceňování významných životních událostí starostu městské části Praha 14 a tyto členy ZMČ Praha 14:

Mgr. Irenu Kolmanovou

Ing. Mgr. Lucii Svobodovou

Soňu Tománkovou


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit poskytování příspěvků

T: 1. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KT-PO