Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 45/ZMČ/2016


k dalšímu postupu vedoucímu k naplnění cílů stanovených územní studií "Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


cíle stanovené v předložené územní studii "Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14", zpracované společností Architekti Headhand, s. r. o.


na severu od této komunikace pro

1. rekreační aktivity nenarušující přírodní charakter území podél Kyjského rybníka a Rokytky

2. přírodní koupaliště - biotop


na jihu od této komunikace pro

1. občanské vybavení

2. rezidenční zástavbu


II. s c h v a l u j e


naplnění cílů stanovených územní studií "Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14" a zajištění všech nezbytných, níže uvedených úkonů směřujících k uskutečnění navrženého využití v souladu s touto studií pro:

1. zpracování dalších stupňů dokumentace na využití břehů Kyjského rybníka a břehů Rokytky

2. zpracování předprojektové a projektové přípravy investičního projektu výstavby přírodního koupaliště - biotop

3. řešení a jednání ve věci majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, které leží na jihu od komunikace Broumarská mezi občanským vybavením a rezidenční zástavbou


4. nastavení podmínek a vypsání záměru na komerční využití pozemků v jižní části od komunikace Broumarská za účelem doplnění chybějícího občanského vybavení v území


5. prověření efektivnosti navržené rezidenční zástavby s ohledem na budoucí způsob realizace, rozvoje a využití


6. zajišťování finančních prostředků na realizaci dalšího postupu vedoucího k naplnění cílů stanovených územní studií "Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14"


III. p o v ě ř u j e

Mgr. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14


zajištěním postupu ve věci naplnění cílů stanovených územní studií "Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14" v souladu s bodem II. tohoto usnesení


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 14 o aktuálním stavu jednotlivých kroků směřujících k naplnění cílů stanovených výše dle územní studie "Využití pozemků při ul. Broumarská s polyfunkčním zaměřením, k. ú. Kyje, Praha 14"

T: průběžně
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OSM, OI, KS OÚR, OŘEŠ