Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 9. 2016


č. 48/ZMČ/2016


k návrhu na schválení výše kupních cen za úplatný převod vlastnictví jednotlivých bytových jednotek ve svěřené správě městské části Praha 14 jejich nájemníkům (oprávněným nájemcům), geodetického zaměření objektů, vzoru smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce, prohlášení vlastníka, znění náležitostí stanov Společenství vlastníků a zahájení převodu vlastnictví k dotčeným bytovým jednotkám, spolu s odpovídajícími podíly na společných částech domu a pozemku, na jejich nájemníky (oprávněné nájemce) podle jmenného seznamuZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


výši kupních cen za úplatný převod vlastnictví jednotlivých bytových jednotek ve svěřené správě městské části Praha 14 jejich nájemníkům (oprávněným nájemcům), geodetické zaměření objektů, vzor smlouvy o převodu vlastnického práva k jednotce, prohlášení vlastníka, znění náležitostí stanov Společenství vlastníků a zahájení převodu vlastnictví k dotčeným bytovým jednotkám, spolu s odpovídajícími podíly na společných částech domu a pozemku, na jejich nájemníky (oprávněné nájemce) podle jmenného seznamu


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit jménem městské části Praha 14 veškeré právní úkony potřebné k zápisu vkladu do katastru nemovitostí a převodu vlastnictví k dotčeným bytovým jednotkám, spolu s odpovídajícími podíly na společných částech domu a pozemku, na jejich nájemníky (oprávněné nájemce) podle jmenného seznamu

T: červen 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Mgr. Radek Vondra, Jiří Zajac
Na vědomí: Vladimír Mitáš, ředitel SMP-14, a. s.