Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2017


č. 59/ZMČ/2017


výzva MČ Praha 14 hlavnímu městu Praha k dostavbě Městského kruhu


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s variantním řešením Městského okruhu (dále MO) tzv. variantou "Duál"


II. t r v á


na pokračování projektové a realizační přípravy tunelového vedení MO v úseku Balabenka - Štěrboholská radiála a dokončení severovýchodního segmentu MO v původně plánované a upřednostněné variantě v rámci provedeného řízení EIA z hlediska vlivu na životní prostředí


III. v y z ý v á


hlavní město Prahu k pokračování a zajištění kontinuity prací na projektové přípravě severovýchodního segmentu MO


IV. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předat výzvu hlavnímu městu Praha

T: 27. 9. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS ÚÚR, ODOP