Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 48/ZMČ/2020


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166 v katastrálním území Hloubětín


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60,parc. č. 1072/166, vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín, mezi smluvními stranami městskou částí Praha 14 a Bytovým družstvem "DOMOV", Zelenečská 356/24, Praha 9


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/56, parc. č. 1072/60, parc. č. 1072/166, vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín, s Bytovým družstvem "DOMOV", Zelenečská 356/24, Praha 9

T: 30. 10. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM