Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2020


č. 49/ZMČ/2020


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182 v katastrálním území Hloubětín


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182, vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín, se Společenstvím pro 10.blok, Zelenečská 513, 514, 515


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182 vše zapsané jako ostatní plocha, k. ú. Hloubětín, se Společenstvím pro 10.blok, Zelenečská 513, 514, 515

T: 30. 11. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM