Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 54/ZMČ/2020


k poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89 odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona následujícím členům ZMČ Praha 14:

- MUDr. Janu Kaufmanovi ve výši 8.562 Kč

- Jaroslavovi Vernerovi ve výši 8.562 Kč

- MUDr. Kateřině Pavlíčkové ve výši 8.562 Kč

- Ing. Miroslavovi Froňkovi ve výši 8.562 Kč


kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plnili zvlášť významný úkol spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 1 zákona, tedy v opatření listin o právním jednání městské části Praha 14 doložkami, a to v období ode dne 1. 1. 2020 dosud


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vyplacení mimořádných odměn

T: 31. 12. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KT, OŘEŠ, OPKČ