Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 56/ZMČ/2020


k místní Agendě 21Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

Výroční zprávu MA21 za rok 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 Výroční zprávu MA21 za rok 2021


T: 31. 12. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů, vedoucí oddělení