Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 62/ZMČ/2020


k ž ádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci od hl. m. PrahyZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


jednání o podmínkách a podání žádosti hlavnímu městu Praha o poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 250.000 tis. Kč z finančních prostředků hlavního města Prahy za účelem předfinancování investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 14 a za účelem částečného krytí záporného provozního salda rozpočtu městské části Praha 14, se splatností v deseti ročních splátkách, počínaje první splátkou v roce 2022, s možností dřívějšího splacení návratné finanční výpomoci


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


dojednat podmínky poskytnutí návratné finanční výpomoci a odeslat žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci příslušným orgánům hlavního města Prahy

T: 18. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ