Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 63/ZMČ/2020


vyjádření městské části Praha 14 k Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. z á s a d n ě n e s o u h l a s í


1. s vymezením krajinného rozhraní v oblasti Na Hutích, kat. území Kyje a Hloubětín a dále v jižní části ul. Ocelkova kat. území Černý Most, Kyje vyznačené v projednávané Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ZÚR) z důvodu znemožnění vytvořit podmínky na zajištění rozvojových a transformačních ploch pro umístění veřejných budov, kulturních a sportovních i společenských komplexů, které jsou v daných oblastech naprosto nedostatečné

2. s koridorem veřejného vybavení pro technickou infrastrukturu - pro dvojité elektrické vedení 400 kV Čechy střed - nadzemní vedení ZVN kat. územím Kyje, Hostavice Černý Most


II. p o ž a d u j e


1. zapracovat do ZÚR připomínky MČ Praha 14 uplatněné při projednávání Metropolitního plánu doručené pořizovateli dne 25. 6. 2018

2. přehodnotit technické řešení přenosové soustavy, které neodpovídá moderním požadavkům na využití území MČ Praha 14 a není v souladu s čl. 14, 15, 16 a dalších Politiky územního rozvoje ČR. V tomto nástroji územního plánování mimo jiné instruují, jak řešit, udržet a rozvíjet přenosovou soustavu a zároveň ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, atd.

Venkovní vedení je negativní optickou bariérou v území, naprosto nevhodné pro příměstskou krajinu. MČ Praha 14 preferuje a požaduje vedení realizovat formou kabelového vedení.

3. zapracovat vedení drážních stezek a cyklomagistrál nadmístního významu


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


sdělit vyjádření MČ Praha 14 k aktualizaci č. 5 ZÚR hl. m. Prahy odboru územního rozvoje MHMP T: 23. 12. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS ÚÚR