Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 64/ZMČ/2020


k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, neziskové organizaci JAHODA, z.ú., neziskové organizaci Neposeda, z.ú. a neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú.Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. poskytnutí návratné finanční výpomoci:

- Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Praha 9, IČO: 00425681 ve výši 900.000 Kč

- neziskové organizaci JAHODA, z.ú., IČO: 67363300 ve výši 1.000.000 Kč

- neziskové organizaci Neposeda, z.ú., IČO: 69793298 ve výši 500.000 Kč

- neziskové organizaci Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú., IČO: 2659301 ve výši 1.000.000 Kč


na úhradu provozních výdajů, která bude ve všech případech vrácena max. do konce června 2021

 

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci výše uvedeným organizacím dle přílohy č. 1, 2, 3, 4

 

 

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 9, neziskovou organizací JAHODA, z.ú., neziskovou organizací Neposeda, z.ú. a neziskovou organizací Sdružení na pomoc dětem s hadicapy, z.ú.

T: 31. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ