Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 65/ZMČ/2020


k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na roky 2021 - 2022

v oblasti sociálních služeb
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. vyhlášení dotačního programu "Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách" v oblasti sociálních služeb pro roky 2021 a 2022 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v celkové výši 5.000.000 Kč (2.500.000 Kč pro r. 2021, 2.500.000 Kč pro r. 2022) s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14 pro dané období

2. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace k výše uvedenému dotačnímu programu, podle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vyhlášení dotačního programu v oblasti sociálních služeb pro roky 2021 - 2022 podle přílohy č. 1 tohoto usnesení


T: 31. 12. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ, OIT, KT, KS OSPK