Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 66/ZMČ/2020


k aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2021 - 2024
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2021 - 2024 dle přílohy č. 1

 

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. realizovat jednotlivé aktivity podle schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území MČ Praha 14 na období 2021 - 2024 podle bodu I. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2024

2. informovat hl. m. Prahu o přijetí tohoto usnesení

T: 31. 12. 2020
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Bc. Michal Prager, MBA
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, KS OSPK