Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 67/ZMČ/2020


k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, jehož text je přílohou č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit vydání výše uvedeného dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898, jehož text je přílohou č. 2 tohoto usnesení

T: 21. 12. 2020


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška