Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 69/ZMČ/2020


k návrhu na schválení soupisu bytů v SVJ k "doprivatizaci" a schválení dalšího postupuZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


soupis bytů uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení k "doprivatizaci", tedy k prodeji oprávněným zájemcům za kupní cenu, která bude stanovená znaleckým posudkem s tím, že oprávněnými zájemci jsou nájemci, kteří mají uzavřenou k bytu nájemní smlouvu na dobu neurčitou a nemají dluh vůči městské části Praha 14 nebo vůči společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. všechna právní jednání související s provedením výroku č. I, to je zejména jednání s nájemci o prodeji bytů, zadání a vypracování znaleckých posudků ke stanovení kupní ceny bytů a k přípravě smluvní dokumentace k převodu vlastnického práva k bytům

T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, SMP-14, a.s.