Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 70/ZMČ/2020


k návrhu na schválení postupu při privatizaci bytů převodem domů do vlastnictví bytového družstvaZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


zahájení přípravy privatizace formou prodeje nemovitostí bytovému družstvu. Jedná se o prodej stavby s č. p. 692, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/602, o prodej stavby s č. p. 693, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/603, o prodej stavby s č. p. 694, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/604, o prodej stavby s č. p. 695, která se nachází na pozemku parcelní číslo 221/605, o prodej pozemku parcelní číslo 17, jehož součástí je stavba č. p. 1133, o prodej pozemku parcelní číslo 16, jehož součástí je stavba s č. p. 1134 a o prodej pozemku parcelní číslo 15, jehož součástí je stavba s č. p. 1135, vše se nacházející v katastrálním území Černý Most, obec Praha. Příprava privatizace bude zahrnovat zejména vypracování pravidel pro postup při privatizaci, jednání s nájemci bytů v těchto domech a zjištění jejich zájmu o privatizaci, ocenění předmětných nemovitostí, vypracování související dokumentace a případně též jednání s hlavním městem Prahou o převodu pozemků parcelní číslo 221/602, 221/603, 221/604 a 221/605 do svěřené správy městské části Praha 14, případně i dalších okolních pozemků, které by s předmětnými nemovitostmi tvořily souvislý celek.


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


realizovat postup dle čl. I tohoto usnesení, a to prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s.

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ, OSM, SMP-14, a.s.