Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 71/ZMČ/2020


ke spolupráci v oblasti družstevního bydlení
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


nabídku společností Landia Management s.r.o., IČO: 28510020, se sídlem Praha 6, Evropská 810/136 a Ungelt Services a.s., IČO: 27207200, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, na spolupráci v oblasti družstevního bydlení ze dne 27. 11. 2020, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. s c h v a l u j e


zahájení jednání, na základě nabídky spolupráce v oblasti družstevního bydlení dle bodu I. tohoto usnesení, se společnostmi Landia Management s.r.o., IČO: 28510020, se sídlem Praha 6, Evropská 810/136 a Ungelt Services a.s., IČO: 27207200, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 110 00, vedoucí ke stanovení podmínek činnosti družstva, přičemž výstupy z jednání budou následně předloženy ke schválení Zastupitelstvu městské části, ve smyslu jemu vyhrazené kompetence dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, včetně podmínky analýzy nedovolené podpory


III. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


realizovat postup dle čl. II tohoto usnesení

T: průběžně


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPKČ, OSM