Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 72/ZMČ/2020


k dalšímu postupu k využití pozemků při ulici BroumarskáZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


v souladu s usnesením č. 45/ZMČ/2016, zahájení kroků k využití pozemku parc. č. 84/1, 84/9, 84/12, dále pozemky parc. č. 84/4, 84/8, 84/10, 84/18 ve vlastnictví MHMP, vše v k. ú. Kyje, k vybudování občanské vybavenosti, a to za podmínek, že:


- bude reflektován plánovaný rozvoj lokality dle zpracované územní studie, dle přílohy č. 4 a okolní výstavba

- bude zohledněno uspokojování potřeb veřejného zájmu, přičemž vybudovaný objekt bude splňovat podmínku doposud chybějící občanské vybavenosti v městské části,

- bude respektována dopravní kapacita v bezprostředním okolí místa realizace záměru a celkový charakter lokality

- je přípustné variantní řešení budoucích vlastnických práv, kdy buď dojde k převodu vlastnického práva k pozemkům či budově, nebo k nim bude zachováno vlastnické právo městské části Praha 14

- realizace nebude financována či spolufinancována ze strany městské části Praha 14

- provoz vybudovaného zařízení nebude zajišťovat městská část Praha 14

- provoz musí být navržen jako ziskový či minimálně bez ztráty, kdy neziskovost musí být odůvodněna mimo jiné i obecnou prospěšností a uspokojováním chybějících potřeb občanů městské části Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit zahájení kroků k využití pozemku pare. č. 84/1, 84/9, 84/12, dále pozemky parc. č. 84/4, 84/8, 84/10, 84/18 ve vlastnictví MHMP, vše k. ú. Kyje, dle podmínek uvedených v čl. I tohoto usnesení, a to ve smyslu provedení předběžných tržních konzultací dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejícího výběrového řízení, vedoucího k naplnění využití dotčeného pozemku

T: průběžněMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPKČ, OSM, OI