Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 73/ZMČ/2020


k uzavření kupní smlouvy na části pozemků parc. č. 2662/1 a parc. č. 2662/2,

k. ú. Kyje
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy kupní na pozemky parc. č. 2662/5, o výměře 207 m2 , parc. č. 2662/9, o výměře 1 202 m2 (z pozemku parc. č. 2662/1) a dále pozemky parc. č. 2662/6, o výměře 197 m2 , parc. č. 2662/7, o výměře 134 m2 a parc. č. 2662/8, o výměře 349 m2 (z pozemku 2662/2), vše v k. ú. Kyje, oddělené geometrickým plánem č. 3529 - 20069/2020 o celkové výměře 2.089 m2 , se společností AP Real Consulting s.r.o., IČO 27604641, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření kupní smlouvy dle čl. I. tohoto usnesení se společností AP Real Consulting s.r.o., IČO 27604641

T: 31. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM