Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 74/ZMČ/2020


ke směně části pozemku parc. č. 825/1 za část pozemku parc. č. 825/8,

vše v k. ú. Hloubětín při ulici Na Obrátce


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


směnu části pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené správy MČ Praha 14 za část pozemku parc. č. 825/8 z vlastnictví spolumajitelů bytového domu č. p. 636, vše v k. ú. Hloubětín s doplatkem ve výši 215 460 Kč (108 m2 x 1995 Kč/m2 ), který MČ Praha 14 obdrží za rozdílnou výměru směňovaných pozemků


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o směně části pozemku parc. č. 825/1 ze svěřené správy MČ Praha 14 za část pozemku pare. č. 825/8 z vlastnictví spolumajitelů bytového domu č. p. 636, vše v k. ú. Hloubětín s doplatkem ve výši 215 460 Kč (108 m2 x 1995 Kč/m2 ), který MČ Praha 14 obdrží za rozdílnou výměru směňovaných pozemků

T: 31. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM