Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2020


č. 76/ZMČ/2020


k uzavření souhlasného prohlášení k části pozemku parc. č. 21/5, k. ú. Kyje,

o výměře 2 m2 , zastavěného budovou garážeZastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření souhlasného prohlášení k části pozemku parc. č. 21/5, k. ú. Kyje, o výměře 2 m2 zastavěné budovou garáže, s paní XXXX XXXXXXX, bytem XX XXXXX, Praha - Kyje za cenu 100 Kč/m2 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření souhlasného prohlášení dle předchozího bodu usnesení

T: 31. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM