Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 29. 3. 2022


č. 12/ZMČ/2022


k návrhu na vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021
Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení vyhodnocení Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2021 - 2022 za rok 2022


T: 30. 3. 2023


2. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 ke schválení Akční plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2023 - 2024


T: 30. 3. 2023
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSŘK - OSP