Samospráva ÚMČ Praha 14

Program rozvoje MČ Praha 14 pro období 2011-2014

Program rozvoje je komplexní dokument, na jehož základě městská část jasně deklaruje své plánované změny v rámci rozvoje Prahy 14. Zabývá se širokou škálou problematiky, která ať už přímo nebo nepřímo ovlivňuje život občanů, jako územních aspektů, možnostmi sociálního, ekonomického, kulturního a ekologického rozvoje.

Program rozvoje
 • je otevřeným, dynamickým dokumentem s velkou mírou flexibility
 • stanovuje priority rozvoje jednotlivých oblastí života městské části, včetně konkrétních časových a ekonomických nároků na jejich realizaci
 • určuje rámcová pravidla rozvoje městské části, vytyčuje hlavní cíle rozvoje a připravuje realizaci těchto cílů formou rozvojových programů
 • identifikuje problémy městské části především z hlediska obyvatel; občané jsou přizváni ke spolupráci od samého počátku jeho zpracování
 • napomáhá vyrovnávat technické, ekonomické a sociální disproporce mezi jednotlivými oblastmi života
 • je zpracován na základě programového prohlášení Rady pro období 2011- 2014 a v návaznosti na předchozí program rozvoje pro období 2007-2010, s důrazem na celkovou vizi: „Praha 14 – Místo, kde se dobře žije“.
Městská část Praha 14 ve svém rozvoji respektuje:
 • princip udržitelného rozvoje – soulad přírodních, kulturních a historických hodnot s naplněním sociálních potřeb a dlouhodobou prosperitou městské části
 • podporu sounáležitosti a identifikace občanů s městskou částí
 • principy strategického řízení – výhledové zpracování a využití Strategického plánu jako základního nástroje řízení a rozvoje městské části
 • plnohodnotnou informovanost občanů a návštěvníků MČ a zajištění oboustranné komunikace a zpětné vazby
 • solidaritu a vzájemnou etnickou, náboženskou a generační toleranci
 • princip občanské společnosti – aktivní zapojení široké veřejnosti do života městské části
 • partnerskou spolupráci se subjekty z podnikatelské i neziskové sféry včetně vhodné motivace
  zajištění vhodných podmínek pro plnohodnotný život
 • aktivní zapojení se do rozvoje regionu s plným respektováním svrchované samosprávy města

celý text dokumentu (rtf)