ÚMČ P14

Zimní údržba v Praze 14

 

Zimní údržba motoristických a nemotoristických komunikací na Praze 14 je rozdělena na úseky komunikací, jejichž údržbu zajišťuje městská část Praha 14 a na úseky komunikací jejichž údržba je garantována MHMP.

Plán zimní údržby místních komunikací na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020

OBSAH


A  Základní ustanovení            
               

1.  Úvod

2.  Základní pojmy

 

B  Zajišťování zimní údržby /ZÚ/ místních komunikací /MK/ 

1. Popis a způsoby zimní údržby

2. Subjekty provádějící zimní údržbu

3. Časové vymezení úseků MK

 

C  Závěr

1. Odpovědnost, rozsah a časové lhůty zimní údržby /ZÚ/

2. Vyhodnocení zimní údržby                                                                                    

 

Doplňující údaje                                                                       

Legenda k mapkám zimní údržby 2019/2020 (motoristické komunikace)

  • ČERVENÁ – I. pořadí
  • MODRÁ – II. pořadí
  • ŽLUTÁ – III. pořadí

Informace k zimní údržbě motoristických komunikací ke stažení zde.

Zimní údržba nemotoristických komunikací (chodníků):

 

A   Základní ustanovení

 


1. Úvod

Plán zimní údržby místních komunikací je zpracován podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, vyhlášky č. 39/1997 Sb., hlavního města Prahy, O schůdnosti místních komunikací, nařízení č. 18/2010 Rady hl.m.Prahy a nařízení č. 1/2012 Rady hl.m.Prahy.

Úkolem plánu zimní údržby je zmírňování  závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními situacemi a jejich důsledky, a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místní komunikace na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti  vlastníka místní komunikace, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu městské části. Obsahem plánu  je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti zcela odstranit, nýbrž jen zmírnit, a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území městské části, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědností vlastníka místní komunikace za škody vzniklé uživatelům komunikace z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

Pro zhodnocení průběhu zimní údržby v období 11/2019 – 03/2020 a případná doporučení pro další období bude zpracována hodnotící zpráva, která bude předložena Radě městské části Praha 14 nejpozději do 31. 5. 2020.

 

2. Základní pojmy

Obecně závaznými předpisy se rozumí:

a/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

b/ vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

c/ zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

d/ vyhláška č. 39/1997 Sb., hl.m.Prahy, o schůdnosti místních komunikací

e/ nařízení č. 18/2010 Sb., Rady hl.m.Prahy, o vymezení úseků místních komunikací, na kterých  se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

f/ nařízení č. 1/2012 Sb., Rady hl.m.Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

 

Zimní údržba místních komunikací /MK/:

Zimní údržba místních komunikací je proces, kdy se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami  za zimních situací, ve sjízdnosti a schůdnosti MK  (§ 41 odst. 1, vyhláška č. 104/1997 Sb.).

Sjízdnost místních komunikací /MK/:

Sjízdnost místních komunikace je stav, kdy místní komunikace jsou sjízdné, tj. umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu těchto MK a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 1, zákon č. 13/1997 Sb.).

Schůdnost místních komunikací – chodníků / MK/:

Schůdnost místních komunikací v zastavěném území městské části znamená, že místní komunikace – chodníky jsou schůdné a umožňují bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu místních komunikací – chodníků a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 2, zákon č. 13/1997 Sb.).

Závada ve sjízdnosti místní komunikace /MK/:

Závadou ve sjízdnosti místní komunikace se rozumí taková změna, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému stavebnímu  a dopravně technickému stavu této MK a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26; odst. 6, zákona  č. 13/1997 Sb.).

Závada ve schůdnosti místní komunikace – chodníku /MK/:

Závadou schůdnosti se rozumí taková změna místní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu  a dopravně technickému stavu místní komunikace – chodníku a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (§ 26, odst. 7, zákona č. 13/1997 Sb.).

Zimní období:

Zimní období je doba považována od 1. listopadu daného kalendářního roku do 31. března následujícího roku. V tomto období se zimní údržba místních komunikací provádí podle tohoto plánu ZÚ. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým i finančním možnostem vlastníka /správce/ MK.

Kalamitní situace:

Kalamitní situací se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti MK, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeného se silným větrem, mimořádným vytvořením ledovky, nebo námrazy  za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost, nebo neschůdnost MK ve větší části sítě  těchto  komunikací  na území  městské části.  Kalamitní  situaci vyhlašuje Magistrát hl.m.Prahy. V případě vyhlášení  kalamitní situace budou přednostně udržovány  komunikace zařazené do 1. pořadí.

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:

a/ přizpůsobit chůzi a jízdu stavu chodníku a komunikaci

b/ při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu budov a stromů atp.)

c/ při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem


B  Zajišťování zimní údržby MK – vozovek a chodníků

 

1. Popis a způsoby zimní údržby /ZÚ/

Odklízení  sněhu mechanickými prostředky je z ekologického hlediska nejvýhodnější technologií ZÚ. Podle možností proveditele ZÚ se sníh odstraňuje před tím, než jej provoz zhutní. S odklízením sněhu se začíná, když vrstva spadeného sněhu je vyšší než 4 cm. Při trvalém sněžení se odstraňování sněhu provádí opakovaně.

Zdrsňování náledí nebo provozem zhutněných sněhových vrstev se provádí posypem inertními materiály, výjimečně chemickými rozmrazovacími materiály. Pro posyp vozovek je používána kamenná drť, v případě náledí písek a výjimečně chemické rozmrazovací materiály.

Na chodnících se provádí odstraňování závad ve schůdnosti strojním způsobem, na schodech lze použít i chemické rozmrazovací materiály.

Pro strojní posyp chodníků se používá inertní posyp i chemické rozmrazovací materiály, výjimečně písek.

Chemickými rozmrazovacími materiály a jejich směsmi včetně směsí se zdrsňovacími materiály se však mohou sypat pouze ty chodníky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok

Z důvodů ekologických i ekonomických platí obecně zásada, že při trvalém sněžení se začíná s odstraňováním sněhu, když vrstva spadeného sněhu je vyšší než 4 cm, přičemž    při trvalém sněžení se zásadně do vrstvy spadeného sněhu neprovádí posyp. Po skončení odstraňování sněhu se neprodleně začne s posypem MK. Pokyn k výjezdu pluhů a posypových mechanismů dává dispečink firem zabezpečujících zimní údržbu, eventuelně pracovník pohotovosti Úřadu městské části Praha 14. V případě nutnosti budou vozovky či chodníky zdrsňovány posypem i vícekrát denně.

Pokud dojde k situaci vyžadující vývoz sněhu z ulic nebo jiných zasažených míst, budou využity lokality určené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy.


Místní komunikace – Chodníky:

Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují v šíři:

a)      u chodníků, které jsou širší než 2 m, nejméně v šíři 1,5 m

b)      u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, nejméně v šíři 1 m

c)      u chodníků, jejichž šíře je do 1 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníků bez obrubníků.

Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují podle jejich důležitosti a využití a jsou rozděleny do dvou pořadí  podle seznamu v přílohách tohoto plánu (viz příloha č. 2 a 3):

1. pořadí důležitosti – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a městské části, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k autobusovému nádraží, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a MHD a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací;

2. pořadí důležitosti – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do 17.00 hodin.

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti chodníků  jsou u:

1. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin;

2. pořadí – vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu od 7.00 do 17.00 hodin, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději  do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti  1. pořadí.

V zimním období jsou i chodníky, na nichž se nevykonává zimní údržba z důvodu malého dopravního významu a také jsou to chodníky umístěné v zeleni.

Ruční úklid sněhu a ruční posyp:

Provádí se zpravidla na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné.

Z  důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří takovýto druh práce zajišťují, se ruční posyp a ruční úklid sněhu provádí pouze za denního světla.


2. Subjekty provádějící zimní údržbu

Pražské služby, a.s.,  Pod Šancemi 444/1; Praha 9,

AKROP, s.r.o., Ke Špejcharu 392, 252 67  Tuchoměřice


3. Časové vymezení úseků MK – vozovek

  • MK v prvním pořadí důležitosti budou prohrnuty a posypány nejdéle do 4 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí
  • MK ve druhém pořadí důležitosti budou prohrnuty a posypány po ošetření komunikací v  I.pořadí, nejdéle však do 8 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí
  • MK ve třetím pořadí důležitosti  budou prohrnuty a posypány po ošetření komunikací v I. a II. pořadí, nejdéle však do 24 hodin po skončení sněžení nebo vzniku náledí.
                                         

C  Závěr

 

 1. Odpovědnost, rozsah a časové lhůty ZÚ

K zajištění zásahu při nenadálých povětrnostních situací se v termínu od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 stanovuje pohotovost k výkonu ZÚ na území městské části Praha 14.

Pohotovost nařizuje a schvaluje  tajemník Úřadu městské části Praha 14.

Vedoucí provozů dodavatelských firem jsou odpovědní za vedení deníku ZÚ, tj. záznamy o počasí, nasazení techniky, záznamy o časových intervalech a rozsahu prací, o spotřebě materiálů, zahájení a ukončení jednotlivých úkonů. Všichni pracovníci dodavatelských firem jsou povinni zajišťovat sjízdnost a schůdnost MK dle naléhavosti tak, aby práce byly prováděny v souladu se stanoveným pořadí důležitosti dle tohoto plánu.

Při provádění ZÚ na území městské části Praha 14 se tato činnost koordinuje i s pracemi zajišťovanými Technickou správou komunikací hl. města Prahy, a to zvláště v návaznosti na přechody přes komunikace, odstraňování bariér apod.
2. Vyhodnocení zimní údržby

Do konce května následujícího roku bude Radě městské části Praha 14 předloženo zhodnocení  proběhlé zimní údržby místních komunikací a návrhy k odstranění nedostatků pro příští období ZÚ.

Ve vyhodnocení zimní údržby budou navržena opatření pro další zimní období včetně technologických opatření a zkušeností získaných při provádění zimní údržby v období listopad 2019 – březen 2020.

 

Doplňující údaje

Městskou část Praha 14 ohraničují pozemní komunikace – Vysočanská radiála, Pražský okruh, Štěrboholská spojka a ulice Průmyslová, na kterých provádí zimní údržbu Technická správa komunikací hl.m.Prahy.

Zimní údržba na území městské části Praha 14 bude prováděna s přihlédnutím k plánu zimní údržby Technické správy komunikací hl.m. Prahy. A to především z důvodů zajištění bezpečnosti chodců a motoristů při pohybu na území městské části Praha 14 a jejím nejbližším okolí.

Technický stav místních komunikací v majetku a správě MČ Praha 14 je součástí pasportu místních komunikací.

 

INFORMACE O PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY VOZOVEK A CHODNÍKŮ VE SPRÁVĚ TSK HL. M. PRAHY – zimniudrzba.tsk-praha.cdsw.cz/imapa.aspx