ÚMČ P14

Odvolání proti rozhodnutí

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ) může žadatel podat odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo podat stížnost, a to do 30ti dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.  Odvolání nebo stížnost se podává u orgánu, který rozhodnutí nebo stížnost vydal nebo měl vydat (Úřad m. č. Praha 14 nebo Městská část Praha 14).

O odvolání proti rozhodnutí v otázce neposkytnutí (částečného poskytnutí) informace, týkající se přenesené působnosti Městské části Praha 14 rozhoduje Magistrát hl.m. Prahy.

O odvolání proti rozhodnutí , které se týká informací ve věci samostatné působnosti obce rozhoduje  Rada m.č. Praha 14 (pokud Zastupitelstvo nestanoví jinak).

Odvolací orgán – Magistrát hl. m. Prahy nebo Rada městské části Praha 14 rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem dle občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.