ÚMČ P14

Postup při pořizování kopií v rámci správního řízení

(Výňatek z instrukce QI 42-02-04)

    • Úředníci územně samosprávního orgánu v rámci Úřadu městské části Praha 14 se řídí tímto postupem, budou-li na základě požadavku účastníků řízení, jejich zástupců, popř. jiných osob, které prokáží právní zájem nebo jiný vážný důvod (nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem ), pořizovat kopie spisu nebo jeho části.

 

    • Tímto postupem se také řídí úředníci územně samosprávného orgánu v rámci Úřadu městské části, kteří jsou povinni vést podle zvláštních právní předpisů spisovou dokumentaci a pro stanovení úhrady za pořízení kopie ze spisové dokumentace platí zákon č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a nejedná se o správní řízení.

 

  • Úředník správního orgánu pořídí kopie spisu nebo jeho části za následně uvedených podmínek :

a) je-li požadováno pořízení kopií do počtu 5 listů, pořídí úředník kopie obratem a žadatel zaplatí správní poplatek v pokladně úřadu (popř. v informační kanceláři nebo v podatelně); na základě potvrzení o zaplacení budou občanovi vydány zhotovené kopie;

b) pokud žadatel bude požadovat více kopií než 5 listů, vyplní písemnou žádost, která je přílohou č. 7 této instrukce; úředník s žadatelem domluví termín vyzvednutí kopií, zpravidla na následující úřední den (popř. zaslání na adresu) a zaplacení kopií proběhne stejným způsobem jako u kopií, vyhotovených obratem.

 

    • Žadatel zaplatí 15,- Kč za první stránku a za každou další stránku 5,- Kč. , je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo tiskárně počítače.

 

  • Pokud žadatel bude požadovat kopie spisu nebo jeho části (v případě, že materiály ve spisu na úřadě budou v elektronické podobě):

a) na své přinesené disketě, zaplatí správní poplatek ve výši 40,- Kč v pokladně úřadu (popř. v informační kanceláři nebo v podatelně ); na základě potvrzení o zaplacení budou občanovi příslušná data uložena na přinesenou disketu;

b) na svém přineseném CD zaplatí správní poplatek ve výši 80,- Kč v pokladně úřadu (popř. v informační kanceláři nebo v podatelně ); na základě potvrzení o zaplacení budou občanovi příslušná data uložena na jeho přinesené CD.

 

  • Ceny za pořízení kopií jsou v souladu s položkou č. 3 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kde je též stanoveno, kdo je osvobozen od správních poplatků a co není předmětem správních poplatku podle této položky.

 

Příloha (rtf, 7KB) – žádost o poskytnutí kopií spisového materiálu

Praha 1. 9. 2008

Bc. Dana Davidová
vedoucí kanceláře tajemníka

údaje o poplatcích aktualizovány 25.2.2014