ÚMČ P14

Otázky a odpovědi - rekonstrukce mostu v ul. za Černým Mostem


Stavba je ve velmi špatném technickém stavu. Případné další odklady rekonstrukce by již znamenaly ohrožení bezpečnosti provozu na mostě. Městská část Praha 14 o zásadní obnovu mostu usiluje dlouhodobě, zahájením prací ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy coby (správce mostu) je tedy potěšena a vítá ho. Občany, kterých se týkají dopravní omezení spojená s rekonstrukcí, prosíme o trpělivost a děkujeme jim za pochopení dočasného nepohodlí. Nový, bezpečný most bude i jim ku prospěchu.

V rámci rekonstrukce mostu dojde i k opravě přilehlých opěrných zdí. Rekonstrukce mostu spočívá v kompletní výměně příslušenství a nosné konstrukce. Na stávajících plošně založených opěrách budou nově zbudovány úložné prahy. Navazující opěrné zdi směrem do ulice Za Černým mostem budou nahrazeny za nové plošně založené, zdi směrem do ul. Cíglerova budou sanovány. Veřejné osvětlení na mostě bude obnoveno do původního stavu. Součástí stavby je i provizorní lávka pro pěší. Rekonstrukcí mostu budou stávající parametry převáděné komunikace zachovány. Dojde
k úpravě výškového vedení komunikace a tím bude i zvětšena podjezdová výška přemosťované trati. Stavba je koordinována s pracemi dalších investorů (rekonstrukce dráhy)

K opatření, které je výsledkem jednání všech dotčených orgánů včetně Policie ČR, bylo přistoupeno z bezpečnostních důvodů. Plný provoz v oblasti by za daných okolností výrazně komplikoval dopravu a ohrožoval chodce. Městské části se v tomto ohledu podařilo vyjednat alespoň kompromisní řešení, a to umožnění provozu v čase od 18 do 6 hodin.

Dle současného harmonogramu poskytnutého správcem komunikace (Technické správy komunikací hl. m. Prahy) mají práce trvat cca 140 dnů od svého zahájení – tedy cca do poloviny října. O případných změnách v harmonogramu (např. s ohledem na možnou nepřízeň počasí) budeme informovat.

Investorem rekonstrukce mostu je jeho správce – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Metrostav Infrastructure a. s. Níže uvádíme kontakty pro případné dotazy.

Stavitel:
Ing. Petr Berník
hlavní stavbyvedoucí
Metrostav Infrastructure a.s.
Mobil: 724 359 264
E-mail: petr.bernik@m-infra.czwww.m-infra.cz

Stavebník:
Ing. Zuzana Hronová
technik přípravy a realizace investic
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s.
Mobil:
733 164 122
E-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz

Technický dozor stavby:
Ing. Jan Růžička
Inženýring dopravních staveb a.s.
Mobil:
602 235 091

Vzhledem k tomu, že už nyní „běží“ rekonstrukce, přesněji bourání a výstavba nového mostu, který převádí pražský dálniční okruh přes ulici Chlumecká (investor: Ředitelství silnic a dálnici), pro objetí huťské uzavírky bude vhodné využít trasu přes ulice Kolbenova, Kbelská a Novopacká. Průjezd přes obytnou zástavbu na Hutích a v oblasti Rajské zahrady bude výrazně omezen.

Objízdné trasy a omezení pro automobilový provoz

 • Hlavní objízdné trasy budou vedeny po nadřazené silniční síti, tj. po komunikacích Kolbenova, Kbelská a Novopacká.
 • V úseku mezi ulicemi Slévačská a Chlumecká bude ve směru od Rajské zahrady do centra ulice Cíglerova průjezdná pouze jednosměrně.
 • V úseku mezi Borskou a Vodňanskou budou ulici K Viaduktu využívat bez omezení pouze pěší, cyklisté a motocyklisté. Automobily komunikací projedou pouze od 18 do 6 hodin, v ostatních časech bude uzavřena. K opatření, které je výsledkem jednání všech dotčených orgánů, bylo přistoupeno z bezpečnostních důvodů. Plný provoz v oblasti by za daných okolností výrazně komplikoval dopravu a ohrožoval chodce.
 • Komunikace K Hutím bude pro motorovou dopravu zcela uzavřena v úseku od objektu PRE po křížení s ul. Za Černým mostem.

Objízdné trasy na mapě

Provoz městské hromadné dopravy (MHD)

 • V prostoru u křižovatky ulic Za Černým mostem a Borská vznikne nová dočasná zastávka Za Černým mostem.
 • V ulici Cíglerova, v blízkosti rekonstruovaného mostu, bude zřízena dočasná zastávka s totožným názvem – Za Černým mostem.
 • Mezi výše uvedenými autobusovými zastávkami bude zřízena lávka pro pěší.
 • Linka 201 – Nádraží Holešovice bude ukončena ve zmiňované dočasné zastávce Za Černým mostem.
 • Bude zřízena nová náhradní linka X201 po trase Černý Most – Rajská zahrada – Za Černým mostem – Lehovec – Rajská zahrada – Černý Most.
 • Linka 186 povede po objízdné trase Vinoř – … Sicherova… – Za Černým mostem… – Sicherova… – Černý Most. Žádáme cestující, aby věnovali pozornost názvu koncové zastávky uvedenému na konkrétním autobusu. Na lince 186 budou oběma směrům autobusových tras sloužit stejné zastávky.
 • Noční linka 953 bude vedena po trase Lehovec… – Sicherova… – Za Černým mostem… – Sicherova… – Vinoř.
 • Na ploše u křížení ulic Borská a Za Černým mostem bude zřízena točna a manipulační plocha pro autobusy MHD, jiným vozidlům sem bude bez výjimky vjezd zakázán.

Provoz MHD v mapě

Ano. Pěší budou moci využívat provizorní lávku vedoucí podél opravovaného mostu (přes železnici). Rovněž projdou ulicí K Viaduktu, odkud bude kvůli zvýšení bezpečnosti chodců přes den vyloučen automobilový provoz.