ÚMČ P14

Rekonstrukce mostu v ul. Za Černým mostem

Dne 18. 5. 2021 začala rekonstrukce mostu v ul. Za Černým mostem (přes železniční trať). Práce není možné provádět bez vyloučení provozu, proto bude most po celou dobu oprav uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdné trasy pro automobilovou dopravu vedou po nadřazené silniční síti.

Ke stažení:


2. 7. 2021 – V souvislosti s rekonstrukcí mostu v ulici Za Černým mostem na Hutích bude v termínu od 2. do 7. 7. 2021 nepravidelně omezován provoz lávky pro pěší vedoucí podél mostu (vždy na cca 10 až 20 minut). Důvodem krátkodobého omezování provozu lávky je zajištění bezpečnosti chodců – v daných časech bude na mostě docházet k manipulaci s těžkými ocelovými nosníky. Provoz na lávce budou regulovat pracovníci stavby. Děkujeme za pochopení.


4. 6. 2021 – Žádáme řidiče, aby při průjezdu obytnou zástavbou Hutí dodržovali maximální povolenou rychlost a aby byli ohleduplní k slabším účastníkům silničního provozu. Policie ČR i Silniční správní úřad situaci monitorují a zaznamenávají celou řadu stížností pěších na provoz v ulicích K Viaduktu a K Hutím. Přestože zde platí výrazná dopravní omezení, obyvatelé a chodci se v lokalitě necítí bezpečně – velmi pravděpodobně proto, že nastavená opatření nezanedbatelná část řidičů ignoruje. Uvědomujeme si, že aktuální stav není příjemný, ale opakujeme: oprava mostu byla nezbytná, nešlo ji odkládat, jiné zvládnutelné a bezpečné řešení, než to, které je momentálně nastaveno, neexistuje. Žádáme o trpělivost a ohleduplnost k sobě navzájem. Současná omezení jsou dočasná a opravený most přinese užitek všem – obyvatele Hutí nevyjímaje. Děkujeme!


4. 6. 2021 – V reakci na svévolné odstraňování či ničení dopravního značení na Hutích, konkrétně v ul. K Viaduktu, vydal Odbor dopravy ÚMČ Praha 14 (příslušný Silniční správní úřad) upozornění pro občany a návštěvníky městské části. Městská část důrazně doporučuje brát na toto upozornění zřetel. V souvislosti s níže popisovanými případy již bylo podáno trestní oznámení, Policie ČR zároveň oznámila, že v oblasti zvýší dohledovou činnost.

Upozornění Silničního správního úřadu

Od začátku uzavírky ulice K Viaduktu dochází k poškozování přechodného dopravního značení, strhávání vyznačených časů na dodatkových tabulích či k otáčení značení. Vrcholem těchto případů protiprávního jednání bylo odcizení všech dopravních značek, ke kterému došlo v noci z 27. 5. na 28. 5. 2021. Odbor dopravy ÚMČ Praha 14 tímto sděluje, že odstraněním, přemístěním či pozměněním dopravního značení dochází k porušení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a může tak být naplněna skutková podstata přestupku dle ust. § 42a odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb. nebo dle ust. § 42b odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb. Za toto jednání lze ve smyslu ust. 42a odst. 8 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. nebo ust. 42b odst. 8 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. uložit sankci ve formě pokuty ve výši až 300.000 Kč. Tou však samozřejmě není dotčena případná trestně právní odpovědnost. Zároveň upozorňujeme občany, že v lokalitě bude zvýšena dohledová činnost orgánů Policie ČR i MP Praha, a to s využitím všech zákonných oprávnění a prostředků.


3. 6. 2021 – Dopravní komise Rady MČ Praha 14 dne 2. 6. 2021 vyhodnotila dočasná dopravní opatření nastavená v souvislosti s uzavírkou mostu v ul. Za Černým mostem. Mezi ně patří i omezení průjezdu ulice K Viaduktu, která je v současné době pro automobilový provoz otevřena pouze v čase od 18 do 6 hodin. Komise doporučila provoz po komunikaci zachovat ve stejném režimu, jaký platí dosud. Důvody jsou shodné s těmi, kvůli nimž bylo omezení původně nastaveno. Zvláště nyní, kdy, mj. i v souvislosti s rozvolňováním epidemiologických opatření, provoz na silnicích obecně silně narostl, není vhodné do současného dopravního opatření zasahovat. Stávající omezení navíc brání tomu, aby se z dostatečně dimenzovaných objízdných tras do lokality přesunula tranzitní doprava. Nastavená dopravní opatření jsou výsledkem jednání všech dotčených orgánů včetně Policie ČR.

Chcete vědět, jak bude po dobu uzavírky mostu fungovat MHD, kudy povedou objízdné trasy, případně proč je vůbec třeba most rekonstruovat? Pročtěte si nejčastější otázky a odpovědi.

Investorem rekonstrukce mostu je jeho správce – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Metrostav Infrastructure a. s. Níže uvádíme kontakty pro případné dotazy.

Stavitel:
Ing. Petr Berník
hlavní stavbyvedoucí
Metrostav Infrastructure a.s.
Mobil: 724 359 264
E-mail: petr.bernik@m-infra.czwww.m-infra.cz

Stavebník:
Ing. Zuzana Hronová
technik přípravy a realizace investic
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a. s.
Mobil:
733 164 122
E-mail: zuzana.hronova@tsk-praha.cz

Technický dozor stavby:
Ing. Jan Růžička
Inženýring dopravních staveb a.s.
Mobil:
602 235 091

 

 

Dopravní situace v průběhu rekonstrukce

 

 

Pro zobrazení informací na webu Technické správy komunikací hl. m. Prahy klikněte na tuto mapku: