ÚMČ P14

Volba prezidenta České republiky 2018

Vydávání voličských průkazů

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne volba prezidenta ČR, případné II. kolo se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.

Od 28. srpna 2017, tedy ode dne, kdy předseda Senátu Parlamentu ČR prezidentské volby vyhlásil, je možné žádat o voličský průkaz (VP).

VP se vydává samostatně pro každé kolo prezidentských voleb, při volbě se vždy odevzdává volební komisi.

Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na zastupitelském úřadu v  zahraničí.

Lze o něj požádat osobně nebo písemně u obecního úřadu, příslušného podle trvalého pobytu žadatele.

  1. Osobní podání žádosti:
    Tyto přijímá zdejší úřad v  informační kanceláři úřadu na připraveném formuláři, po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
  2. Písemné podání:
    a) zaslané na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem voliče
    b) zaslané datovou schránkou. Tato možnost podání neplatí pro žádost zaslanou e-mailem s elektronickým podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).

Žadatel v žádosti uvede, zda si VP následně vyzvedne osobně na úřadě, nebo uvede adresu, na kterou žádá VP zaslat.

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

Více informací k voličským průkazům zájemcům poskytnou pracovnice Informační kanceláře ÚMČ Praha 14 na telefonním čísle: 281 005 270.