ÚMČ P14

Volba prezidenta České republiky 2018

Vítejte na stránce věnované volbě prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo se uskuteční 26. a 27. ledna 2018.  Průběžně zde budou zveřejňovány všechny informace užitečné pro voliče nejen z Prahy 14.

Od 28. srpna 2017, tedy ode dne, kdy předseda Senátu Parlamentu ČR prezidentské volby vyhlásil, je možné žádat o voličský průkaz (VP).

VP se vydává samostatně pro každé kolo prezidentských voleb, při volbě se vždy odevzdává volební komisi.

Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na zastupitelském úřadu v  zahraničí.

Lze o něj požádat osobně nebo písemně u obecního úřadu, příslušného podle trvalého pobytu žadatele.

  1. Osobní podání žádosti:
    Tyto přijímá zdejší úřad v  informační kanceláři úřadu na připraveném formuláři, po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
  2. Písemné podání:
    a) zaslané na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem voliče
    b) zaslané datovou schránkou. Tato možnost podání neplatí pro žádost zaslanou e-mailem s elektronickým podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).

Žadatel v žádosti uvede, zda si VP následně vyzvedne osobně na úřadě, nebo uvede adresu, na kterou žádá VP zaslat.

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

Výdej VP

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. 28. prosince 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Nejpozději lze převzít, ale i požádat o VP osobně do 10. ledna (do 16. hod.).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem voleb. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole, tj. do 24. ledna 2018 (do 16.00 hod.).

Více informací k voličským průkazům zájemcům poskytnou pracovnice Informační kanceláře ÚMČ Praha 14 na telefonním čísle: 281 005 270.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit písemně, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Osobně nebo písemně na adresu: Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Davidová, budova 1073, 8. patro, tel: 225295253, e-mail: dana.davidova@praha14.cz

Pro práci v OVK potřebujeme: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, telefon, e-mail, případně datovou schránku.

Do OVK budou zařazeni přednostně, dle zákona  č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zástupci volebních stran a uskupení, teprve poté budou OVK doplňovány zájemci
z řad občanů.

Termín ustavující schůze OVK je stanoven na 20. prosince 2017, 17.00 hod. v ZŠ Bratří Venclíků. Prezentace od 16.00 hod.

Hlasovací lístky pro první kolo voleb jsou dodávány voličům na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 9. ledna 2018, v případě potřeby o ně mohou zájemci požádat také ve dnech voleb u okrskové komise. Pro druhé kolo voleb obdrží volič hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech voleb pouze přímo ve volební místnosti.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb prezidenta v prvním kole dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole voleb prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb prezidenta dosáhl věku 18 let.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo voleb prezidenta za 14 dnů po prvním kole.

Případné druhé kolo voleb  se bude konat ve dvou dnech: v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.