ÚMČ P14

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vítejte na stránce věnované volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. Průběžně zde budou zveřejňovány všechny informace užitečné pro voliče nejen z Prahy 14.

Pro voliče, kteří nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve svém voleb. okrsku, je určen volič. průkaz (VP).

Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na zastupitel. úřadu v  zahraničí.

O VP je možno požádat osobně nebo písemně u obec. úřadu, přísl. podle svého trvalého pobytu.

  1. Osobní podání žádosti:
    Tyto přijímá zdejší úřad v  informační kanceláři úřadu na připraveném formuláři, po předložení platného občanského průkazu, příp. cestovního pasu, nejpozději do 18. 10. 2017 včetně.
  2. Písemné podání:
    a) zaslané na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem voliče, nejpozději doručené do 13. 10. 2017
    b) zaslané datovou schránkou nejpozději do 13. 10. 2017. Tato možnost podání neplatí pro žádost zaslanou e-mailem s elektron. podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).

Žadatel uvede  v žádosti, zda si  následně vyzvedne VP osobně na úřadě, nebo uvede adresu, na kterou žádá VP zaslat.

Vydávat či zasílat VP je ze zákona možné nejdříve dne 5. 10. 2017, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k vyzvednutí VP, s úředně ověřeným podpisem voliče, jenž o VP již dříve požádal. VP bude vydávat Informační kancelář m. č. Praha 14.

Bližší informace o volbách na odboru občanskosprávním: Mgr. Jiří Kryštof, Hana Felderová, tel: 225 295 233.

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

Podrobnější informace o voličských průkazech naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, konkrétně zde.

Počet a sídla volebních okrsků stanovuje oznámení starosty MČ Praha 14 ze dne 3. 8. 2017 (ke stažení zde). Zároveň upozorňujeme, že okrsek Za Horou byl, vzhledem k uzavření tamní restaurace, přesunut do budovy Základní školy Šimanovská.

Kompletní přehled volebních okrsků dle ulic ke stažení zde

Pro voliče, který se ze zdravotních důvodů ve dnech voleb nemůže dostavit do volební místnosti svého volebního okrsku, lze požádat o návštěvu zástupců této komise s přenosnou volební schránkou. Již nyní lze tento požadavek oznámit na tel. čísla: 225 295 253, 225 295 237, 225 295 252. Toto platí i pro samotné dny voleb. Nutno však upozornit, že v tyto dny je třeba požádat s určitým časovým předstihem, nejpozději asi dvě hodiny před uzavřením volební místnosti, tedy v pátek do 20 hod. a v sobotu do 12 hod. Ve dnech voleb lze také volat do příslušné okrskové volební komise na telefon, uvedený v příloze zde.