ÚMČ P14

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podrobnosti k nim budou postupně zveřejňovány na této webové stránce.


Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může na úřadě městské části požádat o voličský průkaz (VP), se kterým může hlasovat v jakémkoli okrsku v ČR, případně na zastupitelském úřadě ČR mimo republiku.

Požádat o VP lze již nyní v Informační kanceláři úřadu denně, vyjma polední přestávky, která je od 12 do 13 hodin. Požádat je možné každý den v pracovní době úřadu, tedy nejen v úředních hodinách. Žadatel se prokáže občanským průkazem a vyplní žádost. Zde je ke stažení Formulář žádosti o VP.

Lhůta pro vydávání voličských průkazů a zároveň osobního požádání o VP je od čtvrtka 23. září včetně do 6. října do 16 hod.

Místo výdeje na Úřadě m. č. Praha 14 bude ve vchodě Bří Venclíků 1072 v přízemí, hned za vstupem do úřadu.

Písemně lze o VP požádat s úředně ověřeným podpisem žadatele do 1. října. Termín platí také pro žádost zaslanou datovou schránkou.

Výdej VP v zastoupení voliče je také podmíněn úředně ověřeným podpisem voliče na plné moci k tomu určené.

Uvedená ověření pro účely voleb jsou poskytovaná bezplatně.

Další informace budou poskytovány na tel. č. úřadu 225 295/561 nebo 233.

Více informací k voličským průkazům naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před volbami. Půjde o soubor HL samostatných pro každý volební subjekt, s číslem, které jim bylo vylosováno.
Upozornění: Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu, pokud totiž volební subjekt nepodá kandidátní listinu v konkrétním kraji, zůstane v něm jeho číslo neobsazeno, tj. není tam jeho HL dodán.
Obdobně na HL zůstane neobsazené pořadové č. kandidáta, který na něm byl původně uveden, avšak byl při registraci voleb. subjektu vyškrtnut.

Každý volič, po prokázání své totožnosti platným občanským průkazem, nebo cest. pasem, obdrží od voleb. komise úřední obálku s kulatým razítkem, na vyžádání také hlasovací lístky. Dostaví-li se s volič. průkazem, odevzdá jej komisi. Úpravu lístku, případně jen jeho vložení do obálky, je volič povinen provést za plentou. Úprava umožňuje zakroužkovat na HL zvoleného volebního subjektu až čtyři kandidáty, kterým se tak udělí preference před ostatními kandidáty. Doporučuje se založit chlopeň obálky proti vypadnutí HL, neboť ten se bez ní stává neplatným. Volič volí osobně, jeho zastoupení volební zákon neumožňuje. Pouze pomoc jiného voliče k uvedeným úkonům v případě potřeby, z důvodu tělesného omezení. Jinak volič vstupuje za plentu pouze sám.

Vzhledem k tomu, že ke dni 15. září 2021 trval stav pandemické pohotovosti, bude pro voliče v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 možné využít zvláštní způsoby hlasování.

  • Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu (6. října) od 8 do 17 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.
  • Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud volič v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne (7. října) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne (8. října) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9. října) do 14 hodin. Více informací naleznete v informačním letáku.

Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat v rámci jednotlivých krajů speciální hlasovací komise složené ze tří osob jmenovaných ředitelem příslušného krajského úřadu; také sčítání takto odevzdaných hlasů provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu. Umístění volebních stanovišť a kontakty na krajské úřady pro zažádání o zvláštní přenosnou volební schránku zveřejní krajské úřady 15 (umístění), resp. 10 (kontakty) dní před prvním dnem voleb. Uvedené informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV.

Videonávod pro hlasování na volebním stanovišti (tzv. drive-in)

Informace o obtížnosti přístupu do volebních místností pro indisponované voliče

Indisponovaní voliči mají zároveň stále možnost objednat si urnu domů. Objednávat je možné ve dnech voleb, a sice na telefonních číslech: 225 295 237/235.