ÚMČ P14

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vítejte na stránce věnované volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 20. a 21. října 2017. Průběžně zde budou zveřejňovány všechny informace užitečné pro voliče nejen z Prahy 14.

Pro voliče, kteří nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve svém voleb. okrsku, je určen volič. průkaz (VP).

Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na zastupitel. úřadu v  zahraničí.

O VP je možno požádat osobně nebo písemně u obec. úřadu, přísl. podle svého trvalého pobytu.

  1. Osobní podání žádosti:
    Tyto přijímá zdejší úřad v  informační kanceláři úřadu na připraveném formuláři, po předložení platného občanského průkazu, příp. cestovního pasu, nejpozději do 18. 10. 2017 včetně.
  2. Písemné podání:
    a) zaslané na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem voliče, nejpozději doručené do 13. 10. 2017
    b) zaslané datovou schránkou nejpozději do 13. 10. 2017. Tato možnost podání neplatí pro žádost zaslanou e-mailem s elektron. podpisem (zák. č. 90/2017 Sb.).

Žadatel uvede  v žádosti, zda si  následně vyzvedne VP osobně na úřadě, nebo uvede adresu, na kterou žádá VP zaslat.

Žádosti o VP lze podávat již nyní.  

Vydávat či zasílat VP je ze zákona možné nejdříve dne 5. 10. 2017, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí k vyzvednutí VP, s úředně ověřeným podpisem voliče, jenž o VP již dříve požádal. VP bude vydávat Informační kancelář m. č. Praha 14.

Bližší informace o volbách na odboru občanskosprávním: Mgr. Jiří Kryštof, Hana Felderová, tel: 225 285 233.

Žádost o vydání voličského průkazu naleznete zde.

Podrobnější informace o voličských průkazech naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, konkrétně zde.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit písemně, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Písemně na adresu: Úřad městské části Praha 14, Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Osobně: Mgr. Dana Davidová, budova 1073, 8. patro, tel: 225 295 253, e-mail: dana.davidova@praha14.cz

Pro práci v OVK potřebujeme: jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, telefon, e-mail.

Do OVK budou zařazeni přednostně, dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, zástupci volebních stran a uskupení, teprve poté budou OVK doplňovány zájemci z řad občanů.

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke členství v okrskové volební komisi

Počet a sídla volebních okrsků stanovuje oznámení starosty MČ Praha 14 ze dne 3. 8. 2017 (ke stažení zde). Zároveň upozorňujeme, že okrsek Za Horou byl, vzhledem k uzavření tamní restaurace, přesunut do budovy Základní školy Šimanovská.