ÚMČ P14

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Podrobnosti k nim budou postupně zveřejňovány na této webové stránce.


Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat místní obecní úřad, v Praze úřad příslušné městské části, o vydání voličského průkazu.

S voličským průkazem (VP) může volič hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí na zastupitelském úřadu ČR.

O VP lze požádat již nyní, a to osobně, písemně, nebo prostřednictvím datové schránky. Zde je ke stažení Formulář žádosti o VP.

Na písemné žádosti je vyžadován úředně ověřený podpis žadatele. Osobně lze podat žádost v Informační kanceláři Úřadu městské části Praha 14 (každý den v úřední hodiny). Další informace budou poskytovány na tel. č. úřadu 225 295 005/561 nebo 233.

Více informací k voličským průkazům naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

Úřad městské části Praha 14 hledá členy okrskových volebních komisí (OVK).

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou stanoveny odměny v této výši:

  • předseda komise – 2.200 Kč;
  • místopředseda komise – 2.100 Kč;
  • člen komise – 1.800 Kč.

Občanům, kteří budou zařazeni do okrskových volebních komisí, budou pozvánky na první zasedání komisí posílány po 8. 9. 2021.

Funkce se losují na prvním jednání OVK dne 15. 9. 2021.

Časové nároky:

  • 8. 10. 2021 jsou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod. do 22.00 hod. (členové komisí se scházejí ve 13.00 hod.);
  • 9. 10. 2021 jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 hod. do 14.00 hod., poté se volební místnosti uzavřou a komise začínají počítat hlasy.

Členové komisí jsou povinni se zúčastnit ustavení komise a školení k volbám (cca 1 hodina), a to 15. 9. 2021 od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Bratří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most.

Zájemci o práci v OVK se mohou hlásit písemně, osobně, telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím těchto kontaktů: Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9; Mgr. Dana Davidová – tel: 225 295 253, e-mail: dana.davidova@praha14.cz.

Podmínkou práce v OVK je sdělení jména, příjmení, bydliště, roku narození, e-mailu a telefonního čísla. Ze zákona budou do komisí přednostně zařazeni zástupci volebních stran a uskupení, teprve poté budou OVK doplňovány zájemci z řad občanů.