ÚMČ P14

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020


Na podzim se uskuteční volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR v daných volebních obvodech. To se týká i volebního obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9, jehož součástí je i městská část Praha 14 (bližší popis obvodu viz níže). Jde o volby pro celý mandát senátora na 6 let. (Předchozí senátní volby byly doplňovací pouze na zbytek funkčního období, na uvolněné místo po senátorce, která ze zdravotních důvodů odstoupila).

Volební obvod č. 24 Sídlo: Praha 9 zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice ležícími na území městské části Praha 9. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř.

Volby proběhnou v termínu vyhlášeném prezidentem republiky. První kolo stanovil na 2. a 3. října, případné druhé kolo na 9. a 10. října. Druhé kolo se koná tehdy, když v 1. kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu voličských hlasů. V takovém případě postoupí do 2. kola dva kandidáti, kteří získali v 1. kole nejvíce voličských hlasů.

V obou kolech budou volební místnosti pro voliče otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Pro 1. kolo budou voličům doručeny sady hlasovacích lístků s jednotlivými kandidáty nejpozději tři dny před volbami na adresu trvalého pobytu. Pro 2. kolo se hl. lístky voličům nedoručují, volič je obdrží ve volební místnosti.

Oprávněným voličem pro senátní volby je ten, který má v senát. volebním obvodu hlášen svůj trvalý pobyt a alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Volič volí ve stálém volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. V Praze 14 se volí ve všech 32 volebních okrscích na celém území MČ Praha 14.

Oprávněný volič může také požádat o voličský průkaz (VP) na úřadě své městské části, a to pro jednotlivá kola, nebo i pro obě kola předem. VP lze využít pro volby v kterémkoliv volebním okrsku volebního obvodu a jeho územního vymezení.

Na Úřadě m. č. Praha 14 lze podat žádost o VP do 16.00 hod. dne 30. 9. 2020 (včetně) na adrese Bratří Venclíků 1073, v 1. patře, dv. č. 116, u pí Růženské, tel. 225 295 552, osobně s platným OP, vyplněním úředního formuláře, a to v úředních hodinách evid. obyvatel (viz níže). Další možností je zaslat žádost písemně s úředně ověřeným podpisem nebo vlastní datovou schránkou, a to nejpozději do 25. 9. 2020. Rovněž lze výslovně k tomuto účelu udělit plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele (zmocnitele). Osobní vyzvednutí VP je možné na výše uvedeném pracovišti od 17. 9. do 30. 9. 2020, 16 hod. Na základě písemné žádosti budou VP po 17. 9. zasílány na adresu, která v ní bude uvedena.

Úřední hodiny evidence obyvatel:

Pondělí 7.30 – 18.00
Úterý 7.30 – 12.00
Středa 7.30 – 18.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00

 

Konkrétní informace s přehledem jednotlivých volebních okrsků budou zveřejněny ve volební příloze zářijového vydání časopisu Čtrnáctka. Další podrobnosti naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Voličům v nařízené karanténě nebo izolaci je podle v srpnu schváleného zákona umožněno hlasovat u drive-in volebního stanoviště nebo doma do zvláštní přenosné volební schránky.

Drive-in volební stanoviště

Pro osoby v karanténě a v izolaci Praha zřídí dvě volební stanoviště. Stanoviště určená voličům z Prahy 14 (obvod č. 24) vznikne na parkovišti za Poliklinikou Prosek pro volební obvod (viz mapa).

Tato volební místa budou takzvaně drive-in a bude do nich možné zajet vozidlem stejně tak jako do drive-in testovacích míst na covid-19. Volič nebude vystupovat z vozidla, ale jen otevře okénko. Přítomna bude volební komise, kterou tvoří zapisovatel a tři vojáci Armády ČR v činné službě. Termín senátních voleb bude na drive-in místech vždy ve středu, tedy 30. září pro první kolo a 7. října pro druhé kolo. V obou případech bude místo k dispozici od 7:00 do 15:00 hodin.

 

 

Hlasování do přenosné volební schrány

Voliči v izolaci a v karanténě, kteří nemohou ze závažných důvodů hlasovat na volebním stanovišti (drive-in), mohou podle zákona využít další způsob hlasování a pozvat si komisi domů. Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky podává volič telefonicky nejpozději do dvacáté hodiny dne před prvním dnem voleb, tj. do čtvrtka 1. října 2020.

Za účelem podání zmíněné telefonické žádosti Magistrát hl. m. Prahy zřídil tato telefonní čísla: 773 026 008, 773 026 020 a 773 026 689. Voličům jsou k dispozici v těchto dnech a hodinách:

 • ve středu 23. září 9:00 – 18:00 hodin
 • ve čtvrtek 24. září 9:00 – 16:00 hodin
 • v pátek 25. září 9:00 – 14:00 hodin 9 hodin do 14 hodin
 • v úterý 29. září 9:00 – 16:00 hodin
 • ve středu 30. září 9:00 – 18:00 hodin
 • ve čtvrtek 1. října, tj. v poslední den lhůty, 9:00 – 20:00 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

 • jméno (jména) a příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu,
 • adresu místa, kde pobývá na území volebního obvodu, v němž je oprávněn hlasovat,
 • telefonní číslo.

Hlasování se uskuteční v místě pobytu voliče, vždy však na území volebního obvodu, v němž je volič oprávněn hlasovat. Hlasování je možné ve dvou dnech – 2. října od 7:00 do 22:00 hodin a 3. října od 7:00 do 14:00 hodin. Ve druhém kole pak ve dnech 9. října a 10. října ve stejných časech jako v prvním kole.

Hlasování osobám v karanténě a v izolaci umožnilo přijetí zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020 (č. 350/2020 Sb.), který nabyl účinnosti 24. 8. 2020. Zákon umožňuje hlasovat osobám s nařízenou karanténou nebo izolací kvůli ochraně veřejného zdraví před nemocí COVID-19 ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 a 9. a 10. října 2020.

Text návrhu zákona schváleného Parlamentem České republiky je k dispozici zde.

Podrobné informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.