ÚMČ P14

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2020


Na podzim se uskuteční volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR v daných volebních obvodech. To se týká i volebního obvodu č. 24 se sídlem v Praze 9, jehož součástí je i městská část Praha 14 (bližší popis obvodu viz níže). Jde o volby pro celý mandát senátora na 6 let. (Předchozí senátní volby byly doplňovací pouze na zbytek funkčního období, na uvolněné místo po senátorce, která ze zdravotních důvodů odstoupila).

Volební obvod č. 24: městská část Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a části k. ú. Malešice ležícími na území městské části Praha 9, městské části Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř.

Volby proběhnou v termínu vyhlášeném prezidentem republiky. První kolo stanovil na 2. a 3. října, případné druhé kolo na 9. a 10. října. Druhé kolo se koná tehdy, když v 1. kole nezíská žádný z kandidátů 50 a více % voličských hlasů. V takovém případě postoupí do 2. kola dva kandidáti, kteří získali v 1. kole nejvíce voličských hlasů.

V obou kolech budou volební místnosti pro voliče otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Pro 1. kolo budou voličům doručeny sady hlasovacích lístků s jednotlivými kandidáty nejpozději tři dny před volbami na adresu trvalého pobytu. Pro 2. kolo se hl. lístky voličům nedoručují, volič je obdrží ve volební místnosti.

Oprávněným voličem pro senátní volby je ten, který má v senát. volebním obvodu hlášen svůj trvalý pobyt a alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let. Volič volí ve stálém volebním okrsku podle svého trvalého bydliště. V Praze 14 se volí ve všech 32 volebních okrscích na celém území MČ Praha 14.

Oprávněný volič může také požádat o voličský průkaz (VP) na úřadě  své městské části, a to pro jednotlivá kola, nebo i pro obě kola předem. VP lze využít  pro volby v kterémkoliv voleb. okrsku volebního obvodu a jeho územního vymezení.

Na Úřadě m. č. Praha 14 lze podat žádost o VP na adrese Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9, v 1. patře, dv. č. 116, u pí Růženské, tel. 225 295 552, osobně s platným OP, vyplněním úředního formuláře, a to v úředních hodinách evid. obyvatel (viz níže). Další možností je zaslat žádost na adresu úřadu vlastní datovou schránkou, nebo výslovně k tomuto účelu udělit plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele (zmocnitele).

Úřední hodiny evidence obyvatel:

Pondělí 7.30 – 18.00
Úterý 7.30 – 12.00
Středa 7.30 – 18.00
Čtvrtek 7.30 – 12.00

Konkrétní informace s přehledem jednotlivých volebních okrsků budou zveřejněny ve volební příloze zářijového vydání časopisu Čtrnáctka. Další podrobnosti naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Úřad městské části Praha 14 hledá členy okrskových volebních komisích (OVK)

Pro volby do Senátu PSČR jsou stanoveny odměny v této výši:

  • předseda komise: 2.200,- Kč (v případě konání 2. kola + 1.000,- Kč);
  • místopředseda komise: 2.100,- Kč (v případě konání 2. kola + 1.000,- Kč);
  • člen komise: 1.800,- Kč (v případě konání 2. kola + 700,- Kč).

Funkce se losují na prvním jednání OVK dne 9. 9. 2020.

Časové nároky:

  • 2. 10. 2020 jsou volební místnosti otevřeny od 14.00 hod do 22.00 hod. (členové komisí se scházejí ve 13.00 hod.)
  • 3. 10. 2020 jsou volební místnosti otevřeny od 8.00 hod. do 14.00 hod., poté se volební místnosti uzavřou a komise začínají počítat hlasy.

Členové komisí jsou povinni se zúčastnit ustavení komise a školení k volbám (cca 1 hod.) – 9. 9. 2020 od 17.00 hod. v jídelně ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most. Občanům zařazeným do volebních komisí budou pozvánky na první zasedání komisí posílány po 2. 9. 2020.

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) se mohou hlásit písemně, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Osobně nebo písemně na adresu: Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9; Mgr. Dana Davidová, budova 1073, 8. patro, tel: 225295253, e-mail: dana.davidova@praha14.cz.

Pro práci v OVK potřebujeme: jméno, příjmení, bydliště, rok narození, telefon, e-mail.

Do OVK budou zařazeni přednostně ze zákona  zástupci volebních stran a uskupení, teprve poté budou OVK doplňovány zájemci z řad občanů.

ZDE SI ZÁJEMCI MOHOU STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU ZA ČLENA VOLEBNÍ KOMISE