ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

3. Pojmenování (název) životní situace

Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

4. Základní informace k životní situaci

Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Odesílatel odpadu je povinen

  1. přiložit k zásilce nebezpečného odpadu vyplněný evidenční list,
  2. zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, na území Prahy městské části 1 – 22, příslušné podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení,
  3. informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze městskou část 1 – 22 příslušnou podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí (dále jen inspekce) v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, v Praze městské části 1 – 22, příslušné podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce odpadu nebo oprávněná osoba, která odpad odesílá nebo s odpadem dále nakládá

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaslání formuláře dle příloh vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů na příslušnou městskou část Prahy 1-22. Postup rozesílání je uveden v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním na podatelně Úřadu městské části Praha 14 nebo zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Pro přijímání evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR s místem nakládky nebo vykládky na území Městské části Praha 14 nebo Městské části Praha – Dolní Počernice je příslušný Úřad MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 – Černý Most

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad městské části Praha 14
S kým: odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
Kdy: Po a St 7:30-17:30

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příloha č. 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

———

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odesílatel odpadu je povinen zaslat evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, na území Prahy městské části 1 – 22, příslušné podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení a informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze městskou část 1 – 22, příslušnou podle místa zahájení přepravy a inspekci v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu.

Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, v Praze městským částem 1 – 22, příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o odpadech).

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za neplnění povinnosti zasílání evidenčních listů o přepravě nebezpečného odpadu stanoveným způsobem, ve stanoveném rozsahu, ve stanovené lhůtě, může být odesílatel, dopravce, nebo příjemce odpadu postižen příslušným úřadem městské části 1 – 22, nebo inspekcí pokutou ve výši až 1 000 000 Kč.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Výše uvedené právní předpisy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.