ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Hlášení chovu včel

Odbor životního prostředí

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení chovu včel

4. Základní informace k životní situaci

Každý chovatel je povinen nahlásit místně příslušnému úřadu chov včel

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemného hlášení o umístění trvalých stanovišť.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením o umístění trvalých stanovišť.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Úřad městské části Praha 14, odbor životního prostředí, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
S kým: oddělení ochrany prostředí
Kdy: Po. a St. 7.30 – 18.00 hod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení o chovu včel musí obsahovat:

 • Identifikaci chovatele:
  • Pro fyzické osoby – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození nebo identifikační číslo, bylo-li přiděleno (v případě zastupování jinou osobou jsou požadovány jméno, příjmení a telefonický či jiný kontakt na tuto osobu)
  • Pro právnické osoby – název firmy, sídlo, identifikační číslo
 • Identifikaci umístění včelstev:
  • pozemek označený parcelním číslem nebo číslem půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, obcí, katastrálním územím, okresem, v případě lesního pozemku jednotkou prostorového rozdělení lesa
  • přiložený jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště
 • V případě přechodných stanovišť předpokládanou dobu umístění vymezenou datem začátku a konce umístění

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Chovatel včel oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, oznamuje chovatel včel písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 51 odst. 8 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, v platném znění

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 281005329.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí.

26. Kontaktní osoba

———

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———