ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Místní poplatek z ubytovací kapacity

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek z ubytovací kapacity

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek z ubytovací kapacity je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou. Předmětem poplatku je ubytovací kapacita v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu v lázeňských místech nebo v místech soustředěného turistického ruchu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci místního poplatku jedná osobně plátce poplatku, kterým je ubytovatel . Může jím být fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla nebo jím zmocněná osoba.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části (MČ) příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Povinností ubytovatele je:

 1. odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
 2. vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů)

Podle této evidence ubytovatel vypočítá poplatek .

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik poplatkové povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost a její trvání.

Po skončení kalendářního čtvrtletí je poplatník povinen nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí, a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení a zaniká dnem zániku ubytovacího zařízení nebo změnou jeho využití.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, odd. místních daní a poplatků

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

 1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
 2. výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)

Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti k místnímu poplatku z ubytovací kapacity. Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku nebo na oddělení informací v sídle Úřadu MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1072.

Hlášení místního poplatku z ubytovací kapacity – formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost místního poplatku z ubytovací kapacity stanovuje obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Sb., hl.m. Prahy ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2012 Sb.,hl.m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Sazba poplatku činí od 1.7.2012 částku 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Poplatek je splatný bez vyměření a to do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně ÚMČ nebo bezhotovostním převodem Městské části Praha 14 č. účtu 19-9800050998/6000 vedeném PPF bankou, a. s., VS je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Osvobození a úlevy:

Poplatku nepodléhá

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
 2. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
 3. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Ohlašovací povinnost – do 15 dnů
 • Nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí – do konce měsíce následujícího čtvrtletí
 • Odvést poplatek na účet správce poplatku – do konce měsíce následujícího čtvrtletí
 • Oznámit každou skutečnost, která má vliv na poplatkovou povinnost – do 15 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Viz bod 6

16. Elektronická služba, kterou lze využít

nelze

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.5. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

———