ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

Odbor řízení ekonomiky a školství

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

4. Základní informace k životní situaci

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou.Poplatek platí fyzické osoby,které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek vybírá pro městskou část fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.

Za právnickou osobu jedná statutární orgán, nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o poplatku a správu poplatku vykonávají městské části (MČ) příslušné podle místa ubytovacího zařízení. Výjimku tvoří hotely * až *****, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha.

Povinností ubytovatele je:

 1. vybrat od ubytované osoby poplatek ve správné výši
 2. odvést poplatek na účet správce poplatku včas a ve správné výši
 3. vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraniční a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k činnosti ( ubytování), v ostatních případech do 30 dnů ode dne zahájení činnosti ( ubytování ).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství,oddělení místních poplatků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně na příslušném tiskopisu přímo u správce poplatku na adrese Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků, Bratří Venclíků 1073, Praha 9.

pracovník správce poplatku: Věra Ječmínková
číslo dveří: 514
číslo telefonu: 281 005 289
e-mail: Vera.Jecminkova@praha14.cz
úřední hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník (fyzická osoba) povinen sdělit své plné jméno, trvalý pobyt, rodné číslo, (právnická osoba) sídlo, IČ. Počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

Podnikatelský subjekt též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

 1. průkaz totožnosti (kontrola trvalého pobytu)
 2. výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)

Plná moc v případě zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský a rekreační pobyt. Formuláře jsou k dispozici u správce poplatku nebo na oddělení informací v sídle Úřadu MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1072.

Hlášení místního poplatku za rekreační pobyt  – formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby a splatnost místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt stanovuje obecně závazná vyhláška č. 27/2003 Sb.. hl. m. Prahy, o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, ne-li dnem příchodu. Poplatek je splatný předem na předpokládanou délku pobytu, nejpozději v den jeho ukončení.. Ubytovatel je povinen vybrané poplatky odvést do 15 dne každého následujícího měsíce na účet správce poplatku.

Poplatek se hradí poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, hotově v pokladně ÚMČ nebo bezhotovostním převodem na Městské části Praha 14 č. účtu 19-9800050998/6000 vedeném PPF bankou, a. s.,VS je přidělen správcem poplatku při ohlašovací povinnosti.

Osvobození a úlevy:

Poplatku nepodléhá

 1. osoby nevidomé,bezmocné a držitelé poukazu ZTP/P a jejich průvodci
 2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby na které náleží přídavky na děti (výchovné)
 3. osoby ubytované v turistických ubytovnách jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena ubytování nepřesahuje trojnásobek výše poplatku za osobu a den, anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovací povinnost do 30 dnů
Odvést poplatek na účet správce poplatku do 15 dnů každého následujícího měsíce po vybrání poplatku

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Viz bod 6

16. Elektronická služba, kterou lze využít

nelze

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 3)
 • obecně závazná vyhláška č.27/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.280/2009 Sb., daňový řád.

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Základní náležitostí rozhodnutí správce poplatku je mimo jiné poučení o místu, době a formě podání opravných prostředků. Proti rozhodnutím správce poplatku, v případě, že je to zákonem o správě daní a poplatků stanoveno nebo to zákon nevylučuje, lze podat odvolání písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení správce poplatku
 • přesné označení odvolatele
 • číslo jednací nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž směřuje
 • uvedení rozporu s právními předpisy, skutkovým stavem nebo jiné důvody odvolání a případně návrh důkazních prostředků
 • navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

Obvykle lze odvolání podat ve lhůtě třiceti dnů ode dne, který následuje po doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje.

Správce poplatku o odvolání rozhodne sám, v případě, že mu v plném rozsahu nebo částečně vyhoví. Pokud takto nerozhodne, postoupí odvolání odvolacímu orgánu Magistrátu hl.m. Prahy (§ 113 odst.3 zákona č. 280/2009 Sb.), pokud zde není důvod k zamítnutí odvolání ve smyslu § 113 odst.1 písm. c) zákona č. 280/2009 Sb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek (§ 11 zákon č. 565/1990 Sb.)

Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku i opakovaně uložit pokutu až do celkové výše 50 000 Kč dle ustanovení § 247 odst. 1-4 ,zákona č. 280/2009 Sb.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Magistrát hl.m. Prahy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Místní poplatek z ubytovací kapacity

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

———

26. Kontaktní osoba

Věra Ječmínková, tel: 281 005 289, e-mail: Vera.Jecminkova@praha14.cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.5. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

———

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———