ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE

3. Pojmenování (název) životní situace

Ohlášení stavby čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE

4. Základní informace k životní situaci

K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb. O povolení k vypouštění odpadních vod
se v tomto případě nežádá.

Pro ČOV do 50 EO se vyžaduje územní rozhodnutí o umístění stavby a jeho umístění stavební úřad posuzuje podle § 90 stavebního zákona. Územní rozhodnutí může být nahrazeno územním souhlasem podle § 96 stavebního zákona, ale za předpokladu, že záměr je v zastavěném území nebo zastavěné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na technickou infrastrukturu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzické nebo právnické osoby

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před podáním ohlášení  je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k ohlášení stavby podle ustanovení § 11h vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady podle ustanovení  § 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Ohlášení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů
a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších dokladů podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemné  ohlášení pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9 s uvedením veškerých náležitostí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14

odbor výstavby

Bří Venclíků 1073

198 00 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

ÚMČ Praha 14, odbor výstavby, Bří Venclíků 1073, Praha 9, v 2. patře, č. dveří 202.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ohlášení stavby sepsané na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 20 vyhlášky č.432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, včetně dalších dokladů podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání písemného souhlasu speciálního stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby vodního díla ČOV do 50 EO je zpoplatněný úkon. Výše správního poplatku upravuje Položka 18 bod 4 Sazebníku správních poplatků, která je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek činí 500,-Kč. Poplatek lze uhradit v pokladně na ÚMČ Praha 14 .

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vydání souhlasu s provedením vodního díla ČOV do 50 EO  je do 30 dnů ode dne podání ohlášení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění  pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídajícímu věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu (dle ustanovení § 105 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny podatelna@praha14.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání
je do 5 dnů potvrzeno buď písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Dle ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlas s ohlášením platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků (ustanovení § 106 odst. 2 téhož zákona).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení či porušení povinností lze uložit pokutu dle ustanovení § 178 až 181 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

——

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.5.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno