ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) + žádost o vyjádření k existenci sítí

3. Pojmenování (název) životní situace
Povolení stavby (stav. úpravy, apod.)

4. Základní informace k životní situaci
Umísťování a povolování staveb, jejich změn apod. se řídí příslušnými ustanoveními stavebního zákona, souvisejících vyhlášek a správního řádu, vše v platném znění.Pozn.: Vzhledem k tomu, že nový stavební zákon č. 183/2006 je velmi složitý, popis životních situací nelze zpracovat na všechny druhy staveb, přístaveb, nástaveb, přístaveb, apod.. K jednotlivým druhům stavby se ještě přičleňují další faktory, které se závisí na konkrétním umístění, druhu stavby, její velikosti, územním plánu, stanoviscích dotčených orgánů atd.. Proto byla zpracována pouze všeobecná životní situace v této oblasti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává stavebník, případně jeho zplnomocněný zástupce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Jednou z hlavních podmínek je vlastnictví pozemku nebo stavby nebo mít jiná práva k pozemku či stavbě (např. smlouva s vlastníkem), dále je nutné vyplnit potřebnou konkrétní žádost k dané situaci, která je jednotná pro celou republiku a nachází se na předepsaných formulářích dle příslušné vyhlášky (viz bod 11).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podmínkou zahájení je podání žádosti s ostatními doklady a dokumentací v podatelně úřadu městské části, městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

8. Na které instituci životní situaci řešit
Na příslušném stavebním úřadě ( dle umístění stavby, přístavby, apod.), v lokalitě městské části Praha 14 je to Úřad městské části, městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor výstavby, ÚMČ, městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9, v úředních hodinách Po, St 8 -12, 13 – 18

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Je stanoveno v souvisejících vyhláškách podle druhu žádosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou aktuální k 1. 5. 2022

Tištěné formuláře jsou dostupné v informační kanceláři úřadu nebo přímo na odboru výstavby.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Poplatky jsou stanoveny dle zák. č. 634/2004 Sb. Lze je uhradit v pokladně ÚMČ 1. patro budovy1073, ul.Bratří Venclíků, Praha 9 – Černý most, nebo převodem z účtu, případně složenkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou dle správního řádu – u jednodušších případů 30dnů, u složitých 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Všeobecně – žadatel, vlastník pozemku nebo stavby, kde má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné právo k tomuto pozemku, vlastníci sousedních pozemků nebo staveb a jejich právo může být přímo dotčeno, v některých případech osoby o kterých tak stanoví zvláštní předpis (např. občanská sdružení vzniklá za účelem ochrany krajiny a přírody), společenství vlastníků jednotek.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Musí být splněny podmínky uvedené v rozhodnutí

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Pro OV zatím nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Především je to nový stavební zákon (zák. č.183/2006 Sb.), dále správní řád (zák.č. 500/2004 Sb.), zákon o vodách ( zák. č. 254/2001Sb.), o pozemních komunikacích (zák. č. 13/1997 Sb.) všechny v platném znění a případně další dle řešené situace

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 15 dnů odvolání k nadřízenému orgánu k odboru stavebnímu a územního plánu MHMP. Odvolání se podává prostřednictvím našeho odboru výstavby v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu účastníků řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce stanoví dle situace stavební zákon v § 173, 178,179,180,181

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
Další informace je možno získat na zdejším odboru výstavby, případně z internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz)

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Dle dané situace je nutné řešit stanoviska dotčených orgánů státní správy např. Odbor dopravy – OD ÚMČ Praha 14, Policie ČR, Odbor životního prostředí  MHMP, Hasičského záchranného sboru, Hygienické stanice hl. m. Prahy. Informace, co je potřeba doručit k stanovisku či rozhodnutí, poskytují jmenované orgány.

28. Popis byl naposledy aktualizován
1. 5. 2022

29. Datum konce platnosti popisu
Do doby změn příslušných vyhlášek a zákonů