ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Prohlášení slovenských občanů o nabytí státního občanství ČR podle přechodného ustanovení § 72 zákona č. 186/2013 Sb.

Kancelář tajemníka

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Prohlášení slovenských občanů o nabytí státního občanství ČR podle přechodného ustanovení § 72 zákona č. 186/2013 Sb.

4. Základní informace k životní situaci

Občan Slovenské republiky může nabýt státní občanství České republiky prohlášením podle přechodného ustanovení § 72 zákona č. 186/2013 Sb.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat státní občan Slovenské republiky starší 18 let. Za dítě mohou učinit prohlášení rodiče, popř. jeden z rodičů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle přechodného ustanovení zakotveného v § 72 zákona č. 186/2013 Sb. mohou oprávnění slovenští státní občané učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b, §18c zákona č. 40/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nabýt takto státní občanství České republiky do 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky (tj. do 1. 1. 2015). Po uplynutí této lhůty možnost nabytí státního občanství České republiky podle uvedených ustanovení zanikne.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Státní občan SR učiní prohlášení o nabytí státního občanství ČR před úřadem podle místa trvalého pobytu, popř. podle místa posledního trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U krajského úřadu, v hl. městě Praze u úřadů městských částí, podle místa trvalého pobytu žadatele.
Je-li prohlášení činěno v cizině, je příslušný zastupitelský úřad ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Kancelář tajemníka, oddělení matriky, v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Doklad o státním občanství SR
  • Doklady o státním občanství rodičů prohlašovatele v době jeho narození
  • Doklady prokazující pobyt na území ČR v rozhodném období
  • Matriční doklady (rodný list, oddací list, případně doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela/ky)
  • Vyplněný formulář na prohlášení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře na prohlášení jsou k dispozici na krajském úřadě, v Praze u úřadů městských částí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně 60 dnů od učinění prohlášení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Zatím nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí prohlášení lze podat prostřednictvím úřadu městské části, který ve věci rozhodl, na Magistrát hlavního města Prahy. Rozhoduje-li krajský úřad, lze odvolání podat prostřednictvím tohoto úřadu na Ministerstvo vnitra.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Příslušné informace jsou také na stránkách Ministerstva vnitra. Bližší informace získáte na oddělení státního občanství a matrik kteréhokoli úřadu městské části v Praze nebo krajského úřadu.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Kancelář tajemníka, oddělení matriky Úřadu m.č. Praha 14.

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225 295 337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225 295 360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

—-

28. Popis byl naposledy aktualizován

27. 6. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———

27.6.2013

27.6.2013