ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

Kancelář starosty

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace

4. Základní informace k životní situaci

Územně plánovací informace podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o podmínkách využívání území a změn jeho využití je odborem územního rozvoje vydávána pro území městské části Prahy 14.

POZOR! Územně plánovací informace v rozsahu § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona č.183/2006 Sb. vydává MHMP odbor územního rozvoje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, případně zástupce na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na pořízení změny územního plánu musí mít následující náležitosti:

 • Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny (změna funkčního, nebo prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí -hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích)
 • Identifikace území, jehož se navržená změna týká (číslo pozemku a katastrální území, ve kterém se pozemek nachází)
 • Doklad o vlastnickém právu k předmětnému území, je-li návrh změny podán fyzickou nebo právnickou osobou
 • Snímek katastrální mapy
 • Stručné odůvodnění navrhované změny, v případě potřeby i s podklady dostatečně prokazujícími potřebu navrhované změny
 • Zákres území na kterém je změna navrhována do situace v měřítku1 : 5 000 nebo 1 : 2 000

V případě podání návrhu na pořízení změny územního plánu, která se týká území více městských částí, musí být tento návrh podán v požadované podobě na všechny městské části, jejichž území se dotýká.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 • osobně
 • e-mailem
 • poštou
 • v zastoupení
 • podáním žádosti

Podáním návrhu na změnu územního plánu v podatelně Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 193 21 Praha 9 nebo jeho zasláním poštou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, kancelář starosty-oddělení územního rozvoje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kancelář starosty -oddělení územního rozvoje, Bratří Venclíků 1073, Praha 9, v úředních hodinách Po, St 8,00 – 18,00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Potřebné doklady a náležitosti ke konkrétnímu řízení jsou uvedeny na konci příslušného tiskopisu.
Žádost je nutné přiložit se zaškrtnutým políčkem prvním v pořadí, tj. o podmínkách využívání území a změn jeho využití.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o územně plánovací informaci – Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst.1 písm. a) až c), odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Forma opatření obecné povahy podle správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obec Hlavní město Praha

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Zatím nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ust. § 21 odst.1 písm. a), odst. 2 až 4. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení § 2.

Zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška Hlavního města Prahy č. 32/1999 Sb., HMP, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

———

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

———

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Metodický pokyn k Územnímu plánu hl.m. Prahy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 14, kancelář starosty – oddělení územního rozvoje.

26. Kontaktní osoba

 • Ing. arch. Aleš Moravec, referent oddělení územního rozvoje KS, tel.: 225 295 295, kancelář 402,
 • Ing. arch. Tereza Klímová, referentka oddělení územního rozvoje KS, tel.: 225 295 291, kancelář 402

případně Ing. Jana Lebedová, tel.: 281 005 292

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2000

28. Popis byl naposledy aktualizován

18. 4. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Bez poznámek.