ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru + formuláře OV (Vodoprávní úřad)

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.

4. Základní informace k životní situaci

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů by měl mít každý občan, který má u své nemovitosti studnu a odebírá z ní vodu pro pitné nebo jiné účely. Výjimku tvoří studny vybudované před rokem 1955 (tzv. historické studny), kterým bylo skrze právní fikci uděleno tzv. „hromadné povolení“.

Je třeba zdůraznit, že povolení k odběru podzemních vod nenahrazuje povolení vodní dílo (v tomto případě studnu) vybudovat. Ke zřízení takového vodního díla je nutné stavební povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádat o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru může každá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K žádosti o stavební povolení k vodním dílům připojí stavebník doklady stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a doklady stanovené vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Řízení je zahájeno dnem podání žádosti do podatelny Úřadu MČ Praha 14.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14

odbor výstavby

Bří Venclíků 1073

198 00 Praha 9

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti stavebník přiloží doklady dle § 110 stavebního zákona:

a)     doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,

b)    projektovou dokumentaci,

c)     plán kontrolních prohlídek stavby,

d)    závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem.

Dále se předkládají tyto doklady stanovené v § 11f vyhlášky č.432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu:

a)     doklady, které se připojují k žádosti o stavební povolení podle jiného právního předpisu (viz výše)

b)    situaci širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1 : 10 000 až 1 : 50 000,

c)     kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody,

d)    vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne podle § 9 odst. 1 vodního zákona jinak, které obsahuje

1.     základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,

2.     popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno,

3.     zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno,

4.     zhodnocení míry rizika ovlivnění množství zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy,

5.     návrh podmínek, za kterých může být povolení k odběru podzemních vod vydáno, pokud může tento odběr mít podstatný vliv na jakost a množství podzemních vod nebo chráněná území vymezená zvláštními právními předpisy,

6.     návrh minimální hladiny podzemních vod, pokud odběr může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod,

e)     rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy,

f)     projektovou dokumentaci, která se v případě souvislosti povolovaného vodního díla s hraničními vodami předkládá v počtu stanoveném podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,

g)    souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, popřípadě vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru – příloha č.17 k vyhlášce č.432/2001 Sb.
  • Žádost je možno stáhnout z webové adresy Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/novela-vodniho-zakona/vyhlaska-c-336-2011-sb-kterou-se-meni.html )

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazby poplatků za vydání stavebního povolení jsou stanoveny v položce 18 zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen zákon o správních poplatcích).

V bodě 1. písm. g), kde je stanoven poplatek za stavební povolení ke stavbě studny ve výši 300,- Kč

Samotné odběry jsou zpoplatněny v případě, že odebrané množství z jednoho vodního zdroje je vetší nebo rovné 6000 m3 za kalendářní rok nebo větší nebo rovné 500 m3 za měsíc. Odběry menší než výše uvedené množstvízpoplatněny nejsou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

———

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
———

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronicky podat nelze

28. Popis byl naposledy aktualizován

20.5.2014

29. Datum konce platnosti popisu
———