ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru + formuláře OV (Vodoprávní úřad)

3. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.

4. Základní informace k životní situaci

Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů by měl mít každý občan, který má u své nemovitosti studnu a odebírá z ní vodu pro pitné nebo jiné účely. Výjimku tvoří studny vybudované před rokem 1955 (tzv. historické studny), kterým bylo skrze právní fikci uděleno tzv. „hromadné povolení“.

Je třeba zdůraznit, že povolení k odběru podzemních vod nenahrazuje povolení vodní dílo (v tomto případě studnu) vybudovat. Ke zřízení takového vodního díla je nutné stavební povolení podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádat o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru může každá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům. Žadatel se může nechat v řízení zastupovat na základě plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle ustanovení § 15 vodního zákona je třeba k provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění, povolení vodoprávního úřadu. Každé vodní dílo, které slouží k nakládání s vodami, musí mít platné povolení k nakládání s vodami. Toto povolení se vydává na časově omezenou dobu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. K žádosti  se předkládají doklady dle vyhlášky 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost se podává na předepsaném formuláři.

Vodní dílo (studnu) lze povolit dvěma způsoby:

1.ve společném řízení

a) vodní dílo je stavba hlavní – stavbu jako celek povolí vodoprávní úřad

b) vodní dílo je stavba vedlejší – stavbu jako celek povolí úřad příslušný k povolení hlavní stavby, tomuto povolení předchází vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu k povolení stavby a povolení k nakládání s vodami, které taktéž vydává vodoprávní úřad

2. v samostatném územním a stavebním řízení – obecný stavební úřad vydá územní rozhodnutí, vodoprávní úřad vydá stavební povolení a povolení k nakládání s vodami.

Nejvhodnější způsob řešení konkrétní situace doporučujeme konzultovat s oprávněnou úřední osobou

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad MČ Praha 14

odbor výstavby

Bří Venclíků 1073

198 00 Praha 9

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost a doklady stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Požadované doklady jsou vyjmenovány v jednotlivých formulářích.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek je určen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a žadatel jej hradí až po zaslání výzvy k zaplacení správního poplatku.

Vydání rozhodnutí – povolení stavby studny – je zpoplatněno částkou 300,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vodoprávní úřad rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky řízení stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Zpravidla jsou to: vlastníci okolních vodních zdrojů, kteří by mohli být nově povolovaným vodním dílem dotčeni, správce povodí, obec na jejímž území se stavba bude provádět.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ústní jednání spojené s místním šetřením, po dokončení stavby podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Elektronicky podat nelze

28. Popis byl naposledy aktualizován

  1. 5. 2022

29. Datum konce platnosti popisu
———